Skip to content

משכני עליון

ספרים ראשי ספר משכני עליון.

המאמר הזה ראיתי לבאר בו ענין בית המקדש שלמעלה שהזכירו חז"ל, צורתו ותכונתו וכל משפטיו וכל חוקותיו. ולדעת איך מכוון כנגדו אותו שלמטה, בתבניתו ובמדותיו באר היטב. ואתה קורא נעים התגבר בשכלך, ולבך תשית לדעת מאוד, ואאלפך חכמה נפלאה, ואשר לא שמעת, לדעת איך המלך מלכי המלכים משגיח על בריותיו, ומנהג את עולמו וסדריו.

[והסדרים] חקר ותקן להעמיד את העולם על משפטו ולהכין אותו באמת ובאמונה. והדברים עתיקים, והמה נשגבים מאד משכל האנשים, כי לא נתחזק עדיין בן האדם בחכמת בוראו, ועל כן לא עמד בדרך האמת והצדק להבין ולהשכיל אל פעולות ה' ואל מעשי ידיו בדעת ובתבונה.

תוכן העניינים: 

פתח דבר.


פרק א'. משפטי הבית.


 פרק ב'. מדידת הבית בקנה המדה ופתיל פשתים.


 פרק ג'. קודש הקדשים והיכל.


פרק ד'. עזרות חצרות ואולמות.


פרק ה'. סדר העבודה.


פרק ו'. סדרי ההשפעה.


 פרק ז': שלשה סדרים בנתינת השפע. הר הבית – קיום הנבראים.


פרק ח'. דרכי עליית העולמות ויושביהם, והולכת השפע.


פרק ט'. משניות משכני עליון.


 

תושלב"ע.