הגדת הרמח"ל - הגדה לפסח עם כוונות

נוסח יחודי לרמח"ל הקדוש ע"פ סוד סדר תיקוני הגאולה והשכינה מר"ח ניסן ועד ליל הסדר.

שיתוף ב print
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest

האזינו לסגולת ר' שמשון מאוסטרופולי זי"ע

בעבר הודפסה כמות מצומצמת שאזלה, ולצערי אין כרגע מימון להדפיסה מחדש.

אולם, יש ביכולתכם עתה לעיין, ללמוד, ולהדפיס לשימוש עצמי בלבד.

הגדת הרמח"ל.

אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה, אשר ישמעו את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה (מלכים א' ח') באשר הפלאת מכותך בפרעה ובעבדיו והוצאתנו מעבדות לחירות.

"ואולם זה עשה בהאיר על ישראל ד' אותיות השם ב"ה. והנה ענין זה במצרים היתה התחלה לבד לשיצאו ישראל מהם. אך סוף הכל צריך שיהיה שישלטו ישראל עליהם ויכבשום לגמרי, וזה יהיה לעתיד לבא.

אמנם הנה זה כמי שקוצב עץ אחד שמכה בו – הכאה אחר הכאה, עד שקוצב אותו לגמרי. וכן עושים אנו בכל שנה ושנה מתעוררים בכח אחד שהאיר, ובתיקון שנתקן אז ומתחזקים להמשיך הדבר לפנים עד שיגמר. והנה בסוף הכל ה-ד' קליפות עצמם תתהפכנה על האומות ותאבדנה אותן, והם ד' כוסות של פורענות שלהן, ולישראל יהיו ד' כוסות של ישועה בהארת ד' אותיות השם ברוך הוא" (מאמר החכמה).

בחמלת ה' יתברך ובטובו הגדול, זיכני הקב"ה להוציא לאור את הגדת הרמח"ל והוא ליקוט בתר ליקוט מדברי קודשו של בוצינא קדישא חסידא עילאה עט"ר כמוהר"ר משה חיים לוצאטו זצוק"ל זי"ע, שכל דבריו הם הם תיקון השכינה והתקנת קישוטיה כי "הוא בנה את שער בית יהו"ה העליון ובחומת העפל בנה לרב" (דברי הימים ב' כ"ז ג'). ורבו בו החידושים וחוזקו השערים.

כי "הסדר שסדרה החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו. והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים שנצטוינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמש"ל, הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז, ותחודש בנו תולדת אותו התיקון, ועל כן נתחייב באותם הענינים כלם" (דרך ה' – ד' פ' ז').

"והנה מעיקר התיקון של הלילה הזה הוא להראות חירות של הנצחון שנצח הטוב את הרע ועל ידי זה נשבר כח הס"א ונכנעת הכנעה גדולה (מאמר החכמה).

והתחברו מאורי עולם ובראשיהם תנא קדישא כמוהר"ר האר"י הקדוש זצוק"ל שסידר כוונותיו, וכמוהר"ר חסידא הרמח"ל זצוק"ל אשר הרחיב, חידש ותיקן המסילה, ובמיוחד בכוונות כללות ההנהגה והתכללות הענפים – הנשמות והמלאכים בשורשם שהיא השכינה ע"פ סדר החכמה העליונה. ע"כ חיבור הכוונות הם בבחינת "ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים והיה המשכן אחד", מצת מצוה, ואי אפשר להימצא זה בלא זה.

ככל שניתן, תורגמו דברי הרב "מקיצור הכוונות" ומשאר כתביו להלכה למעשה, והיה הצפון לשולחן עורך, למען ירוץ בו הקורא בקיצור הנמרץ ובתכלית העניין.

כן, נוספו תוספות הנצרכות למען תהיה ההגדה גם בבחינת נרצה, ובמיוחד בסדר תיקון עליית השכינה בימים שמתחילת ראש חודש ניסן ועד ליום טוב ראשון דפסח, ברכת האילנות כפי שסידר הבן-איש חי זי"ע. כל תיקוני ערב פסח עם כוונותיהם ובפרט סגולת ר' שמשון מאוסטרופוליא, שהובאה לראשונה בעולם גם כהלכה למעשה בגוף ההגדה בכוונות מכות מצרים, ועוד מרגליות ופנינים לרוב.

פרשת הנשיאים.

 

זכינו שגילה כמוהר"ר הרמח"ל הקדוש זי"ע סדר פרשת הנשיאים ע"ד הסוד וזו לשונו הטהורה:

"בי"ב ימים הראשונים של ניסן, טוב לומר הי"ב פרשיות של הנשיאים, שבראש חודש ניסן הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו קרבנם באותם י"ב ימים. ותכווין לקבל כח מאותו השבט – אם הוא מהשבט שלך.

ותכווין בכל יום צירוף אחד מי"ב צירופי הוי"ה לפי השבט. וזה הסדר: יהודה יהו"ה, יששכר יהה"ו, זבולון יוה"ה, ראובן ויה"ה, שמעון והי"ה, גד והה"י, אפרים היו"ה, מנשה היה"ו, בנימין הוי"ה, דן הוה"י, אשר ההי"ו, נפתלי ההו"י. 

וביום הי"ג תאמר התחלת פרשת בהעלותך עד "כן עשה את המנורה" – כנגד שבט לוי. 

וטוב לומר גם כן בט"ו הימים הראשונים של ניסן, הט"ו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו מדריגותיה, היינו י' שלה, וה' – שעולה בשל הזכר, הרי ט"ו, ואומרים אותם אחד בכל יום, עד שנשלמים ביום ראשון של פסח. 

וטוב לומר שיר השירים פרק אחד בכל יום, וחוזרים ומתחילים אותו, ומשלימים אותו בערב פסח: (קיצור הכוונות עמ' פ"ד). 

ולמען סבר את האוזן נאמר בראשי פרקים שכידוע בר"ח ניסן הוקם המשכן, והתגלו הארות עצומות וירד שפע גדול ואורה לעולם. ובכל יום ןיום ירד שפע גדול לכל שבט ושבט וכנגדו הקריב נשיא השבט את קורבנו והמשיך ברכה ישירה לשבטו ומשם לכלל שבטי י"ה.

בנוסף, בימים אלו עלתה והתגדלה השכינה במדרגותיה עד שעמדה כנגד מלא קומתו של קב"ה לצורך היחוד הגדול והנכסף המתחיל בליל חג המצות.

והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה ומתעוררת אותה ההארה כבראשונה.

ע"כ כנגד השבטים אנו קוראים את פרשת הנשיאים שהקריבו את קורבנם כפי סדר חניתם סביב המשכן, ומכוונים בצירוף שם ההוי"ה ית' וית' שהיה מאיר לאותו השבט ומכוונים לקבל את הארתו אם שורש נשמתנו היא ממנו.

וכנגד עליית השכינה בט"ו מדרגותיה סידר לומר את ט"ו "שיר המעלות" שהם סוד עלייתה וגדלותה.

ובסוד הכנת תכשיטיה, מנותיה, קישוטיה והתעוררותה לתשוקת חיבורה בבעלה, וכן לעורר רצון בעלה לפוקדה ולזוכרה תיקן בוצינא קדישא לומר את סדר שיר השירים קודש קדשים. יהי רצון שתקבלו תפילותינו לברכה ולרצון ולגאולה שלמה בב"א.

שיתוף ב print
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest