הגדת הרמח"ל

ד׳ בניסן תשע״ה (מרץ 24, 2015) Off By קהילת הרמח"ל

הקלק להורדה ישירה למכשירך:

תיקוני עליית השכינה לחודש ניסן, ופרשת הנשיאים להורדה.   

ולצפיה ישירה.

סגולת ר' שמשון מאוסטרופולי (ווקלית) להורדה.         

ולהאזנה:

הגדת הרמח"ל.

הגדת הרמח"ל

 

270  עמ' בכריכת PU. משיקולים תקציביים הודפסה מהדורה מצומצמת מאוד ושאזלה ואינה יותר במלאי. המעוניינים להשתתף בהדפסה מחודשת להצלחה והנצחה יפנו בטל' או במייל.

אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה, אשר ישמעו את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה (מלכים א' ח') באשר הפלאת מכותך בפרעה ובעבדיו והוצאתנו מעבדות לחירות.

"ואולם זה עשה בהאיר על ישראל ד' אותיות השם ב"ה. והנה ענין זה במצרים היתה התחלה לבד לשיצאו ישראל מהם. אך סוף הכל צריך שיהיה שישלטו ישראל עליהם ויכבשום לגמרי, וזה יהיה לעתיד לבא.

אמנם הנה זה כמי שקוצב עץ אחד שמכה בו – הכאה אחר הכאה, עד שקוצב אותו לגמרי. וכן עושים אנו בכל שנה ושנה מתעוררים בכח אחד שהאיר, ובתיקון שנתקן אז ומתחזקים להמשיך הדבר לפנים עד שיגמר. והנה בסוף הכל ה-ד' קליפות עצמם תתהפכנה על האומות ותאבדנה אותן, והם ד' כוסות של פורענות שלהן, ולישראל יהיו ד' כוסות של ישועה בהארת ד' אותיות השם ברוך הוא" (מאמר החכמה).

בחמלת ה' יתברך ובטובו הגדול, זיכני הקב"ה להוציא לאור את הגדת הרמח"ל והוא ליקוט בתר ליקוט מדברי קודשו של בוצינא קדישא חסידא עילאה עט"ר כמוהר"ר משה חיים לוצאטו זצוק"ל זי"ע, שכל דבריו הם הם תיקון השכינה והתקנת קישוטיה כי "הוא בנה את שער בית יהו"ה העליון ובחומת העפל בנה לרב" (דברי הימים ב' כ"ז ג'). ורבו בו החידושים וחוזקו השערים.

כי "הסדר שסדרה החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו. והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים שנצטוינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמש"ל, הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז, ותחודש בנו תולדת אותו התיקון, ועל כן נתחייב באותם הענינים כלם" (דרך ה' – ד' פ' ז').

"והנה מעיקר התיקון של הלילה הזה הוא להראות חירות של הנצחון שנצח הטוב את הרע ועל ידי זה נשבר כח הס"א ונכנעת הכנעה גדולה (מאמר החכמה).

והתחברו מאורי עולם ובראשיהם תנא קדישא כמוהר"ר האר"י הקדוש זצוק"ל שסידר כוונותיו, וכמוהר"ר חסידא הרמח"ל זצוק"ל אשר הרחיב, חידש ותיקן המסילה, ובמיוחד בכוונות כללות ההנהגה והתכללות הענפים – הנשמות והמלאכים בשורשם שהיא השכינה ע"פ סדר החכמה העליונה. ע"כ חיבור הכוונות הם בבחינת "ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים והיה המשכן אחד", מצת מצוה, ואי אפשר להימצא זה בלא זה.

ככל שניתן, תורגמו דברי הרב "מקיצור הכוונות" ומשאר כתביו להלכה למעשה, והיה הצפון לשולחן עורך, למען ירוץ בו הקורא בקיצור הנמרץ ובתכלית העניין.

כן, נוספו תוספות הנצרכות למען תהיה ההגדה גם בבחינת נרצה, ובמיוחד בסדר תיקון עליית השכינה בימים שמתחילת ראש חודש ניסן ועד ליום טוב ראשון דפסח, ברכת האילנות כפי שסידר הבן-איש חי זי"ע. כל תיקוני ערב פסח עם כוונותיהם ובפרט סגולת ר' שמשון מאוסטרופוליא, שהובאה לראשונה בעולם גם כהלכה למעשה בגוף ההגדה בכוונות מכות מצרים, ועוד מרגליות ופנינים לרוב.

 

270  עמ' בכריכת PU. משיקולים תקציביים הודפסה מהדורה מצומצמת מאוד ושאזלה. המעוניינים להשתתף בהדפסה מחודשת להצלחה והנצחה יפנו בטל' או במייל.

 הקלק להורדה ישירה למכשירך:

תיקוני עליית השכינה לחודש ניסן, ופרשת הנשיאים.

סגולת ר' שמשון מאוסטרופולי (ווקלית).