תיקון חנוכה

שיתוף ב print
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest

תיקון חנוכה הוא פרי עבודה מקיפה וחקירה עצומה בשיטת עט"ר הרמח"ל בכוונות חנוכה. וזכינו שהתגלה אור עצום וגדול!!! 

אנו שמחים להעניק לכם את חוברת תִּיקּוּן חֲנוּכָּה הכוללת סדר הדלקת נרות חנוכה בשלושה גרסאות גירסה למחשב ולנייד, גירסת פשט, וגירסת כוונות.

בגירסת הכוונות, נערכו (חנוכה תשע"ח) כל כוונות להדלקת נרות חנוכה מחדש והורחבו, בצירוף מאמר רחב ומואר המבאר את אור שיטת הכוונות של עט"ר הרמח"ל זי"ע.

תִּיקּוּן חֲנוּכָּה לפי הפשט לצפיה ישירה

תקציר תיקון חנוכה. 

גילה רבנו האר"י זי"ע זלה"ה כי שעת הדלקת נרות חנוכה היא שעה עצומה. שעה שמתגלית בה בכל יום הארה אחת עצומה משלוש עשרה מידות רחמים וביום השמיני מתגלות כל המידות הנותרות. באידרא רבא גילו רשב"י והתנאים שהיו עמו את סודות י"ג מכילן דרחמי כפי שהראו לנשמתם בעת ששטו בנהרות אפרסמונא דכייא. באידרא של הרמח"ל, גילה הרמח"ל את המשך הסודות של י"ג מידות הרחמים כפי שגילו לנשמתו כל הצדיקים העליונים ששטו עמו בנהרות העליונים בשעה שהכתיבו לו את תיקוני זוהר תניינא – זוהר הגאולה. חיבור שני האידרות של רשב"י והרמח"ל הן הגאולה (ראה כאן הרחבה).

תיקון חנוכה – הוא חיבור ב' האידרות של רשב"י והרמח"ל. בכל יום מסודרות הברכות, וקטעי האדרא המגלות את מידת הרחמים השייכת והמתגלה בכל יום בשעת ההדלקה. בנוסף, בכל יום מובאת התפילה המתאימה למידת מתגלה כפי שכתב עט"ר הרמח"ל בספרו תקט"ו תפילות.

בעשיית התיקון זוכה האדם להגביר פי רבבות מונים את גילוי ההארות העצומות שמתגלות בשעת ההדלקה, ומושך שפע עצום לשכינה, לעצמו ולכלל ישראל. זוכה למשוך את ההארות שהושיעו את ישראל בימים ההם בזמן הזה. זוכה לכל הטוב והברכות, זוכה להאיר את נשמתו.

תִּיקּוּן חֲנוּכָּה נערך במספר גרסאות המותאמות לכל שכבות האוכלוסיה. ביום הראשון וביום השמיני התיקון ארוך יחסית – אבל אינו גולש מעבר לזמן המינימלי הנדרש לבעירת נרות. 

תיקון חנוכה

מתוך הההקדמה לחוברת תיקון חנוכה.

"לפנים ממנו, סורג גבוה עשרה טפחים. ושלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון. חזרו וגדרום, וגזרו כנגדם שלש עשרה השתחויות" (מסכת מדות ב' ג').

מה מצאו מלכי יוון לפרוץ בחומה דווקא י"ג פרצות ומדוע לאחר תיקונן גזרו רבותינו כנגדן י"ג השתחויות?

להבנת משנה זה נריח מעט מור דרור בכתבי קודשו של האר"י זצוק"ל שגילה לנו כי בימי החנוכה מתגלות י"ג מידות רחמים דהיינו, בכל ליל מלילות החנוכה מתגלה מידה אחת (הכלולה מכולם) ובליל השמיני מתגלות שאר המידות, ממידת 'נוצר חסד' ועד למידה האחרונה 'ונקה'. וז"ל׃

"בברכה יש י"ג תיבין, נגד י"ג מכילין דרחמי, דאמא מקשטי לברתא לתקנא הוד דידה. וקשטה ב-ח' מכילין דידה קדמאין מן 'אל' וכו', עד תמינאה 'נוצר חסד'. ויכוין למכילתא חדא, שכל א' כלול מי"ג, וביום הח' שהוא 'נוצר חסד' – מעוררת ביומה כל שאר המדות, ע"י בטישה ד'נוצר' עם 'ונקה', שהם ב' מזלות עלאי ותתאי, כדי להשפיע למלכות, ואלה הח' מדות דאמא, אינון תמנין". פרי עץ חיים – שער ר"ח חנוכה ופורים  פרק ד'.

וכן הורה בסידור האר"י ז"ל בכוונות ההדלקה לכוון בכל ליל מלילי החנוכה את המידה המיוחדת לה.

וראינו, שלא נתקן עד עתה סדר לימוד לעת גילוי האור הגנוז בהדלקת נרות חנוכה החביבים, שעת רצון, בה מושפעים שפע ורחמים מרובים מי"ג נהרי אפרסמונא לעם צאן קדשים. ואין ראוי ומתאים יותר לאחר הדלקת הנרות המגלים את שפע החכמה עילאה להמשיך ולהוריד את שפע י"ג תיקוני דיקנא ע"י לימוד בסודות הדיקנא כפי שהתגלו באדרא רבא.

באהבת הבורא אותנו ומחמלתו עלינו, בחר בבוצינא קדישא עט"ר הרמח"ל זי"ע שיגלה ויכתוב את חלקי הזוהר שלא כתבם הרשב"י.  מסיבות ותעלומות, זכינו שנשאר לנו מכל הזוהר תניינא רק עמוד בודד ושבעים תיקונים חדשים. וכשם ש-ע' תיקוני רשב"י סובבים על הפסוק הראשון "בראשית ברא" וזה בשירותא, ע' תיקוני הרמח"ל סובבים על הפסוק האחרון "ולכל היד החזקה" ודא בסיומא.

"…סגולתא, אלין תלת אבהן דמתחברן ביה לאשלמא לישראל פורקנא שלים. וכלא בחילא דהאי זוהר קדישא ותיקונין אלין דילך. דבהו כתיב "פקח עיניך וראה שוממותינו" (דניאל ט יח). – אלין תרין עיינין. חד אתפקח ב-ע' תיקונין דרשב"י בוצינא קדישא, ודא עינא ימינא לשיזבא לישראל בגלותא. עינא תנינא ב-ע' אלין דילך. ודא עינא שמאלא, דאתפקח על אומין דעלמא לנטלא מנהון נוקמין. כדין פקח עיניך וראה שוממותינו. זכאה חולקהון דישראל בהדייכו. ע' תיקונים חדשים – תיקונא שבעין.

וכשם שבאידרא רבא דרשב"י היו בחבורתו תנאים ענקים – באדרא דרמח"ל ובכללות ה-ע' תיקונים היו בחבורתו אדם הראשון, אברהם אבינו, משה רעיא מהימנא, אליהו הנביא, ר' המנונא סבא, ומט"ט שרא רבא, שהכתיבו לו את הסודות.

"פתח איהו (הרמח"ל) ואמר רבנן, עד אימת יהא עלמא תליא וקאים דלא לאתישבא מילין באתריהון… קומו רבנן אתערו בני מתיבתא, מארי חרבן שננן, סייפין ורומחין, לאשתכחא השתא לאשכחא נייחא לשכינתא, ויתמר בה גם צפור מצאה בית ודרור קן לה (תהלים פד ד). אזדרזו בתיקוניכון אתערו בלבושיכון, לבושין דיקר תוקפא וחסן מלכותא. לאתערא מילין קדישין, מילין דקשוט, דלא סטאן לימינא ולשמאלא. מילין דקדישי עליונין חדאן למשמע להו ותאבין להו תדיר. ונהורין דקודשא ב"ה יתנהרון הכא, למיהב לכו סיעתא לאתקנא תיקונא דא, תיקונא דלעלמין. דביה יהא מתגליא פורקנא לישראל, פורקנא שלים בעגלא ובזמן קריב.

קם וצלי צלותיה. אזדמנו רבנן וקיימו בדוכתייהו, אברהם סבא חסידא, משה רעיא מהימנא, רב המנונא סבא, מטט' שרא רבא, אדם קדמאה סבא דסבין. אליהו מתקין אתר לכלהו, וכלהו צדיקיא בני מתיבתא כחדא. והא נהירו עלאה נהיר ואתפרש על רישא דכלהו: ע' תיקונים חדשים – האידרא קדישא".

וכה נאמר לעט"ר הרמח"ל הקדוש בהקדמתו לזוהר תנינא על חיבור שני זוהרין עילאין וז"ל (מתורגם):

"הנה אליהו הנביא מהימנא בא, פתח ואמר. רבי רבי, אשרי חלקך שכל הסודות העליונים מתגלים לך, ואין נגנז ממך, שכל השערים הסתומים נפתחים לפניך, ודאי. אשרי חלקך, שהאיילה לא עלתה לפני המלך מיום שנחרב בית המקדש כמו שהיא עולה עכשיו בזכותך, חוץ מזמן אחר בימי רשב"י המאור הקדוש.

"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע", אלו רשב"י וחבריו. אבל 'והמשכילים' – שניים: אחד רשב"י המאור הקדוש, ואחד אתה החסיד הקדוש המעלים שאר החברים.

"יזהירו כזהר הרקיע" בשני הזוהר האלו – כל אחד ואחד בזוהר שלו, והכל ענין אחד. זה בתחילה וזה בסיום.

רשב"י פתח השערים בזמן שהיו סתומים, שעד אותו הזמן, החכמה נסתמה מהעולם ולא נתגלתה אלא לאחד או לשניים בכיסוי ורשב"י פתח השערים. אלו שערים? של הרקיע בודאי. משם יצא הזוהר שלך שהוא נקרא זוהר הרקיע. ומשם כלולים סודות עליונים בזה האור העליון. ובו נעשה הזוהר שלו  הזוהר הראשון. וזוהר זה לא נשלם אלא הוציא מה שהוציא, ובו הואר העולם עד עכשיו שנשלם הזוהר להתגלות. ובזה נעשה זה זוהר – השני, שבו יושלם להתחבר לישראל.

ומהשעה שהזוהר הראשון נשלם, עלתה השכינה להתחבר בבעלה. מכאן ולהלאה סדרים עליונים מסתדרים בתיקון שלם, הכל בגילוי של זה הזוהר שנגלה.

וכאשר יושלמו הסדרים להתקן בתיקון שנצרך, יגאלו ישראל גאולה שלמה.

וזוהר זה לא יפסק מהעולם, וזה שבכל יום יתווסף ויתרבה עליו, וממנו יתפרנסו כל ישראל ואפילו כל המלאכים העליונים יתפרנסו ממנו למעלה ולמטה. ובשעה שתתרבה החכמה בעולם ככתוב "כי מלאה הארץ דעה" וגו', יהיו כל ישראל טועמים ממנה טעם – כל אחד כפי כוחו וכו', כעין זה, זוהר זה יהיה כלול משישים ריבוא נשמות ישראל בודאי וכל אחד ואחד ימצא בו חלקו ואתה תהיה כולל את כולם וכן יתחדש בכל יום וכו' וכו'. אשרי חלקיהם של ישראל בעדך".

ועלה לרצון לחבר בפעם הראשונה בין הזוהר קדמאה לבוצינא קדישא רבי שמעון בר יוחאי – דא בשירותא, וזוהר תנינא לחסידא קדישא רבי משה חיים לוצאטו – דא בסיומא, ולעסוק בסודות י"ג תיקוני בשלמות כפי שהתגלו בב' האדרות. לגלאה חכמה סתימא ולהמשכת נהורא זהירא מי"ג מכילי דרחמי ולאשראה ליה על עמא ישראל קדישא, לאקמת שכינתא מעפרא ולתכלית גילוי יחודו יתברך בעלמא".

ונתקן זה התיקון לזכות את כלל ישראל ולהחיש גאולתינו.

המעוניינים לזכות את הרבים ולהיות מראשוני הזוכים להפיץ את זוהר הגאולה במתכונת תיקון חנוכה ולהיות ממש מהזוכים והבעלים להבטחת הזוהר "כאשר יושלמו הסדרים להתקן בתיקון שנצרך, יגאלו ישראל גאולה שלמה", יש באמתחתנו גרסה מוכנה להדפסה (גרסה ללא כוונות המתאימה לכלל ישראל) חוברת חגיגית ומפוארת אותה אנו מעוניינים להפיץ חינם. המניעה היחידה היא המניעה הכספית. המעוניינים לזכות בזכות האדירה והנדירה הזו – צרו איתנו קשר.

כל הפרסומים הם לשימוש עצמי חופשי ולא לשימוש מסחרי.

הקלק כאן להורדת גרסה ללא כוונות המתאימה לצפייה במכשירים אלקטרונים.

הקלק כאן להורדת תִּיקּוּן חֲנוּכָּה ללא כוונות המותאם להדפסה.  

הקלק כאן להורדת תיקון חנוכה עם כוונות המותאם להדפסה.

שיתוף ב print
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest