Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ב. ב' זמני הגאולה.

מאמר הגאולה | ב' זמנים: פקידה וזכירה.

דע כי לגאולה נמצאו ב' זמנים ומצאנום בגאולת מצרים ובגאולת בבל. ונודע לנו שכן יהיה בעתידה להגלות במהרה בימינו. ועל אלה שני הזמנים נאמר הפסוק שהתחלתי בו בראשונה.

"אל תשמחי אויבתי לי" – זהו הזמן הראשון ונקרא "פקידה".

"כי אשב בחושך ה' אור לי" – הוא ה-ב' ונקרא "זכירה".

ולא הפסוק הזה לבד כי בהרבה פסוקים נרמזו אלה שני הזמנים. וכן כתוב "התנערי מעפר קומי" וגו' – זהו הפקידה.

"התפתחי מוסרי צוואריך" וגו' – זהו "הזכירה".

וכן "קומי אורי כי בא אורך" – זמן הפקידה.

"וכבוד ה' עליך זרח" – הוא זמן הזכירה.

ועתה אחל לפרש לך הזמנים האלה בסודות גדולים מאוד ולפי שהם גדולים כל כך לא אפרשם הרבה ולא אומר רק מה שאי אפשר להבין בלתו והבן מאוד.