Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ג'. פתיחת שער ההיכל על ידי כפות המנעול.

מאמר הגאולה | פתיחת השער שבהיכל.

ועתה נפרש איך נעשית פתיחת השער. ואתה שמעת כבר כי מכח אור החכמה היתה, ועל כן אמר "וידי נטפו מור" וגו'. והבן, כי כל אלה הדברים מורים על מאורות גדולים ועצומים העומדים שם בהיכל אצל השער, כי שם נמצאו בו מאורות חזקים יוצאים מן ה'שבת' העליון – ומגיעים אל אצל השער, ונקראים במשל ב' ידים הנרמזים בפסוק "בידך אפקיד רוחי".

ועוד חמישה אחרים מבני ההיכל ממש ונקראים ה' אצבעות.

וכאשר נתגברה הארת החכמה בהם בידיים ובאצבעות נאמר "וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול". ואור החכמה הוא הנקרא מור. ובהיותו למעלה במקומו קבלו אותו הידיים הנזכרים, ועל כן בבואם אל המקום אשר באו – שם היו הידיים נוטפים ממנו. ובעברו עוד והגיע למטה אז קבלו אותו האצבעות ועל כן אמר "ואצבעותי מור עובר".

 

ב' משיחין – כפות המנעול.

ותראה עד מי הגיע זה המור הטהור? על "כפות המנעול". והצדיק הוא המנעול, וכפות הוא כמו כפות תמרים בדיבוק המאורות וחיבורם. וגם הודיע בכאן כי זה המור יורד עוד ומגיע אל שני המשיחים והם הם כפות המנעול. ועוד תראה לפנים על זה הענין סודות.