Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ג'. סיכום ענייני הפקידה.

מאמר הגאולה | סיכום ד' ענייני הפקידה.

ועתה אכלול לך כל מה שאמרתי לך עד עתה בדברים מעטים למען העמידך על האמת שלא תטעה ולא תכשל. נמצאת (סיכום ענייני) הפקידה:

  • (א) [1]תיקון הקלקול הראשון אשר מן הגלות, והוא הסתר הפנים וסטירת האור. ועל כן ירד הצדיק ויתחבר עם המלכות ושם תקבל ממנו כח ועצמה ותקום מן העפר.
  • (ב) ואז כל הנשמות השקועות במחשכים תאמצנה כמו כן ותצאנה משם.
  • (ג) והמשיח יִתַקֵּן ויכין את עצמו להיות גואל.
  • (ד) ועוד דבר אחר נמצא בתוך זה הזמן והוא נכלל בתקוני המשיח גם כי לא פירשתיהו למעלה והוא היות נשמות כל ישראל נקשרים בעטרה שמזמנים למשיח, ועל ידי זה נמצא תאוות כל העם אל רועם ואהבתם ואמונתם אליו גדולה מאד. וזה יהיה קיום השלוה והמנוחה כל הימים.

כל זה לפני ולפנים הוא ולא נגלה החוצה.

 

הרחבות:


[1] ראה להלן: כנגד ד' לשונות הגאולה. א' כנגד "והוצאתי", ב' כנגד "והצלתי", ג' כנגד "וגאלתי", ד' כנגד "ולקחתי".