Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ג'. זכירה – חיבור תפארת בשכינה. כניעת האומות.

מאמר הגאולה | זכירה – חיבור תפארת בשכינה.

ועד הנה דברתי מן הפקידה ועתה אומר מן הזכירה ואכלול אותה פה כמו כן במאמר קצר להיות הדיבור שלם. כי בזכירה ירד התפארת ויתגלה על השכינה. ואז יהיה הכל בגילוי ולא בסתר. ועל זה העניין נאמר "מי זה בא מאדום" וכו' וכל אלה הדברים שאני אומר לך עתה בקיצור עוד אפרשם לך דבר דבר על הכתובים.

ובהגלות המלך אל שכינתו – אז תראה המרכבה לפני כל ישראל כמו שראוה על הר סיני, וזה נתבאר גם כן בפסוק "ואמר ביום ההיא הנה אלהינו זה" וכו'.

ומשם והלאה יקומו ישראל ויצאו מן הגלות והמשיח הולך בפניהם והמלך והמלכות בראשם שכך נאמר "ויעבור לפניהם" והוא בראשם. וכן ילכו בחברה אחת עד הגיעם אל ארץ צבי ועד ירושלם אשר בחר בה, ושם תקבע לה השכינה והמלך עמה דירה בבית עולמים, והיא המנוחה אשר תמצא והנחלה שלא תפסק עוד.

 

כניעת אומות העולם ושריהם.

ובקום המלך והמלכות ובעברם לפני בניהם, מי הוא יערב לבו יגש ויעמוד לפניהם, כי כל השרים וכל גוייהם של עובדי כוכבים ישברו ויבשו יחתו ויאבדו לפניהם וישראל עושה חיל. וכן ייסורי ישראל יהיו כלים מאחר ראשית הזכירה והלאה. ונמצאו כל קלקולי הגלות מתוקנים כפלי כפלים מאשר היה מקולקלים בראשונה ובהיות הקלקולים ד', והתיקונים כמו כן ארבע לעומתו – על כן ד' לשונות של גאולה נאמר במצרים [1]"והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי" והם מבוארים לנגד התיקונים שזכרתי.

ועתה אחל לפרש ענין הזכירה היטב.

 

הרחבות.


[1] ארבעת התהליכים הרמוזים בארבע לשונות הגאולה מתרחשים בפקידה ובזכירה, רק שבפקידה הם נעשים בהסתר ומכוח חיבור השכינה ביסוד, ובזכירה הם יעשו בגלוי מכוח חיבור השכינה בתפארת.