Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ד'. זכירה.

מאמר הגאולה | בכח היחוד המתגלה יהיה הכרת שורש הקדושה, הסרת הרע מהקליפה והשתעבדותם לקדושה.

כתוב "והיה ה' למלך על כל הארץ". זהו תכלית הטובה והשלום שהבטיח הקב"ה את ישראל שיתענגו בו לעתיד לבא. והבן, כי לא אמר 'והיה ה' מלך' אלא למלך. והעניין כי כל המדרגות שנבראו עומדות כסדר זו תחת זו. ונמצא המדרגות החיצונות עומדות תחת הקדושה ומשועבדות אליה. ובהיות הדברים כך – הכל הוא בתיקון. וזהו שיהיה לעתיד לבוא, כי כיון שמרדה הקליפה באדוניה הכל נתקלקל ונאמר בה "ונרגן מפריד אלוף" כי בהאחזה במדרגות, האור שב לאחור, והמידות לא נתחברו אחת אל אחת, והשפע נמעט וכח ישראל דל וחסר.

ולעתיד לבוא יוסר הרע מן הקליפה ומה שיישאר ממנה ישוב תחת עבודת הקדושה, ויכירו הכל כי הקדושה הוא השורש האמיתי ואדון הכל. ועל כן אמר "והיה ה' למלך על כל הארץ". כי מֶלֶך כל הארץ כבר הוא, וכבר היה תמיד כי אין שום נברא פועל בלא רשותו כלל, אלא שאין כל העבדים מכירים אותו. ולעתיד לבוא, יכירוהו הכל וישתעבדו אליו כרצונם. והוא מה שנאמר כי "אז אהפוך אל עמים", ולכן אמר "והיה ה' למלך" כי יכירוהו לאמיתו ויזכרוהו בשמו ובדרכיו. ואמר שם הקדוש הויה ב"ה שהוא כללות כל המאורות. אמנם חזר עוד ופירש בפרט "ביום ההוא יהיה ה' אחד".

והבן שכל התיקון תלוי בסוד הייחוד להיות הכל קשר אחד ואין מפריד, שכל המאורות יהיו נקשרים ונאחזים זה בזה, וכל התולדות קשורים בשרשיהם, וכן קשורות זו בזו עד שימצא הכל בייחוד אחד ובקשר אמיץ ויתגבר האור תמיד והברכות תתחדשנה בכל שעה ברוב שלום ושמחה.

ואמנם אמר "יהיה ה' אחד ושמו אחד" והאמת כי על התפארת ועל המלכות היא מדבר כי העליונים נעלמים, והם לתקן את התחתונים האלה שבהם העולמות. ונמצא שעתה יש 'אלהים אחרים' בעולם כי אף על פי שבאמת אי אפשר לעשות דבר אשר לא צווה עליו המלך הנה הם פועלים במרדם ובגאותם כאילו הם חס ושלום שרש אחר נבדל מן האמיתי, כי באמת הקדושה מבדלת עצמה ומתרחקת מן הטומאה, ועל כן 'אלהים אחרים' הם נקראים. אבל כיון שתתקן הבריאה כלה והרע שבקליפה יכלה והטוב ימשך אחר הקדושה כראוי – והוא סוד "גרים גרורים הם" הנה אז יודע לכל כי לא יש רק שורש אחד יחיד ומיוחד "הוא אלהינו ואין עוד אחר"! ולכן "יהיה ה' אחד ושמו אחד".