Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. חזרת ניצוצות וחלקי הקדושה.

מאמר הגאולה | תיקוני הקדושה ע"י המשיחין. חזרת ניצוצי וחלקי הקדושה למקומם.

והנה עתה אפרש לך ענין גדול מה שיהיה באחרית הימים. כי כל הניצוצות של הקדושה צריכים לחזור למקומם ואז יכנסו הגליות. ותדע ש-ג' מדרגות מן הקדושה נמצאו שירדו למטה ואתה הבן מאד עומק המדות האלה כי אינני יכול לפרש הדברים הרבה במקום שאמרו לסתום והמשכילים יבינו:

  • יש ניצוצות הקדושה הם הנשמות המ"ן לבינה ולמלכות.
  • ויש חלקים מן האורות עצמם.
  • ויש חלק אחד קטן מן הקדושה המחיה את החיצונים.

וכל אלה צריכים הם לעלות. ו-ג' פעולות נמצאו בג' זמנים להעלותם:

והנשמות תצאנה בראשונה עד שבהתימם לצאת באה הגאולה.

וחלקי המאורות יצאו ע"י משיח בן יוסף שאם לא היה זכות בדור היה צריך למות ובמותו היה מעלה אותם. ובהיות זכות בדור יעלם גם בלא מות. אבל ביום הקרב אשר את ארמילוס הרשע "כי צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו" ובכח תקוניו יעלו הנופלים האלה.