Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. כח היחוד מגן על המשיח. הארי בתוך הבור.

מאמר הגאולה | כח היחוד מגן על משיח בן יוסף כאשר יכה את הארי והבור ביום השלג.

ועתה אומר לך זה הסוד כאשר אוכל כי סתום וחתום הוא. והאמת כי כח היחוד העליון הוא המגין עליו, "ובניהו בן יהוידע איש חי" מפני היחודים החזקים שהיה עושה, וכח היחוד העליון עמד עליו, והגבירו, עד שהכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ואפרש לך זה הענין היטב, כי בכח מעשיו הגדולים והחזקים ירד והכה את הארי הרע – הוא 'הארי הטורף' ושואג, בהיותו מתחבר אל 'הבור הריק' שהיא בת זוגו הטמאה, שם הכה אותו ושם הכריעו ביום השלג, ביום תוקף הדין הגדול.

ואומר לך איך השלג מורה דין. והאמת שאנו אומרים 'בהרת עזה כשלג', וסוד הדבר הוא, כי הלא השלג היא לבנה ומן החסד הוא הלובן, אמנם בהיותה קפואה ועומדת מורה שנתגבר בה הדין, כי מים הם נגרים ואינם מתעכבים. ונמצא, שבהיות השלג הזאת לבנה ואף עם זאת היא קרושה, נודע שכח הדין נתקשה מאד עד שגבר על החסד ולא נכנע תחתיו, ועם כל זה ודאי שאם לא היה בה אפילו זה הכח של החסד כבר היה העולם חרב מפניה. והנה בניהו בן יהוידע – גם ביום כזה יכול להכות את הארי כאשר זכרתי אין זה אלא כח ותוקף גדול, כי איש חי הוא ורב פעלים.

ועתה תדע שהכל צריך לעולם ואין לך שום דבר לבטלה. כי הגשם והשלג – לשניהם יש פעולה בפני עצמה, והארץ צריכה לשניהם. והגשם הם מים הזכרים, והשלג הם מים הנקבות, על כן כתוב "לשלג יאמר הוה ארץ" כי במדרגת הארץ היא עומדת. אבל גשם מן הזכר, ועל כן קראו לה רְבִיעָה שהיא רוֹבֵעָ את האדמה, וזה סוד הפסוק "וגשם מטר וגשם מטרות עוזו", והבן.

 

בכח אורות החכמה שיתגלו על המשיח יעשה השעשוע.

ונחזור לענין כי כח היחוד העליון הוא המגן, והרי רמזתי לך סוד גדול ולא אפרש יותר.

וכתוב "הבן יקיר לי אפרים", ולמה יקיר? אלא מפני "שכל יקר ראתה עינו" והוא סוד החכמה. ובכח האורות האלה המתעצמים מאד, נעשה השעשוע והוא סוד "ילד שעשועים". ומפני שתקונו תקון גדול נאמר "כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד" כי גדלה האהבה. והסוף "על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה'" כי בהדבקו בחיים ימצא חיים, וכבר דברתי בזה.