Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. סוד מראש אמנה, וכח שינתן בסוד השירה.

מאמר הגאולה | סוד אמנה, השירה והעליות שלאחר הבירור ויציאת ישראל מהגלות.

ותדע שבהתברר הבירורים – כמו כן יצאו ישראל מן הגלות, וכאשר יגיעו לאמנה יאמרו שירה.

ועתה אודיעך סוד נאה ונעים בענין השירה הזאת, או מי יאמר אותה. ותדע כי כל העוֹלֶה – בשירה הוא עולה. ובזמן הגאולה תהיה עליה גדולה לכל המדריגות והמאורות. ובעלות הקדושה יעלו ישראל אחריה וגם המשרתים נמשכים והולכים אחר אדוניהם.

והבן שמזה נמשך רוב הטוב והשלום הגדול, כי בעלות המציאות יקבל מעלה גדולה וחוזק רב. ולא יהיו הדברים כבראשונה אלא בחשיבות רבה יותר.

ומזה נמשכה השלוה ופתיחת המאורות כי באמת כל השערים יפתחו, וכל מבואות הברכה, ועל כן רוחה גדולה תהיה לכל נברא אין חוסר ואין דלות. ואז יתקיים הכתוב "אפס כי לא יהיה בך אביון". וכל הנבראים יגדילו כמותם ומהותם מפני עלית השרשים ופתיחת המאורות שזכרתי. ועל זה הסוד כתוב "יהי פסת בר בארץ בראש הרים".

 

כח חדש ינתן לישראל שיוכלו לעלות ממדרגתם ולקבל שפע.

ותדע כי כפי פתיחת המאורות האלה ורוב הברכה – כן ינתן כח לישראל לקבלה, שאם לא היה ניתן להם – לא היו יכולים לעמוד ברוב הטובה, אלא שכבר גם הם יעלו במדרגתם כמו ששמעת. ומזה יגיע אליהם ארך הימים ורוב החכמה גם כן – מלבד פתיחת המאורות העליונים באמת.

ועל זה הענין נאמר "וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה". ואומר לך מהו "דשא", כי הם המדרגות התלוים בארץ העליונה, ועוד הם דשא בארץ התחתונה גם כן, אבל הכל בדרך אחד הוא.

וכונת הנביא להודיע כי ישמחו ישראל ברוב השמחה הזאת. ועם היות השמחה רבה מאד, הנה גם הם עצמם יפרחו ויוסיפו כח כמו שמוסיפים כח שאר הבריות. ועל זה הענין עצמו נאמר בפסוק האחר "ויציצו מעיר כעשב הארץ" כי כברכה הניתנת בעשב הארץ כך ינתן לאדם עצמו אשר יהנה ממנו.

 

כל הבריאה תתקן ותתעלה מכח עליתם של ישראל.

ועל כן תבין כי משפט אחד לכל לאדם ולבריות העולם. ובהיות האדם בגן עדן היה חומרו זך מאד ואחריו היתה נמשכת כל הבריאה להיות בשלימות גדול. וכאשר חטא ונתעבה גופו ירדו בירידתו כל המדריגות וכל הנבראים. ותיקון העתיד יהיה שוה לכולם כמו שהיה שוה הקלקול. ונמצא שבעבור העליה הזאת תהיה השירה אשר ישירו כנוסי הגליות בהגיעם אל אמנה כי בשירה תהיה העליה הזאת.