Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. קיבוץ עשרת השבטים והסרת השנאה והקנאה.

מאמר הגאולה | קיבוץ השבטים ע"י שני המשיחים.

ועתה אודיעך סוד גדול מה שרצה הקב"ה לעשות – לתקן את ישראל להסיר מהם כל שנאה וכל קנאה. וכבר הבטיח זה הנביא "וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים לא יקנא" וכו'.

והבן, כי שני השבטים היו ליהודה, והעשרה לאפרים. ולעתיד:

יקבצו השנים על ידי משיח בן אפרים ויהיו נקשרים בו, והם יאמרו השירה הזאת ותתחיל העליה.

והעשרה האחרים יבואו על ידי משיח בן דוד.

ונמצאו נקשרים של זה בזה ושל זה בזה. ואז נאמר "והיו לאחדים בידך". אך תכלית העליה אינו עתה רק אחרי כן.