Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. מי זה בא מאדום.

מאמר הגאולה | משיח בן יוסף השב מאדום לאחר הבירור שעשה בהם.

ועתה הנני מפרש לך סוד אחד חתום מאד והוא מה שכתוב "מי זה בא מאדום". וכל זה הוא הצדיק והוא משיח בן יוסף.

ותדע כי אחרי התישב השכינה במקומה – יחזור משיח בן יוסף ושרשו יהיה מתחזק עליו. ואז, אל בצרה ילך ושם ידרוך הפורה להוציא משם מה שראוי להוציא.

וכבר נתבאר הסוד הזה היטב במקום אחר בפסוק "וירד מיעקב" עיין שם, והשכינה ממקומה תראה בנקמת אויביה, והבן היטב.