Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. תיקון המלאכים.

מאמר הגאולה | תיקון המלאכים והשבתם למקומם ועבודתם בתיקוני השכינה.

ועתה אודיעך ענין אחר מתקוני הגאולה, כי כל אשר נתקלקל בגלות יתקן בגאולה, וכל השרים והחיילים שנתבטלו מעבודתם וממשאם כמו ששמעת למעלה הנה עתה יחזרו למשמרתם. ועל זה הענין נאמר "שמחו את ירושלם", כי "אוהביה" הם ישראל, "והמתאבלים עליה" הם המלאכים. ולמה נקראו המלאכים כך? אלא כי בהיות "דרכי ציון אבלות".

וכבר נתבאר מהו אבילותם שהוא "מבלי באי מועד". ונמצא שכיון שבטלו הדרכים מן העבודה – נקראו אבילות, וכולם שבטלו אחריה ועמה נקראו כמו כן "מתאבלים עליה". ו"עליה" – כמו "ועליו מטה מנשה" שפירש עִמָה.

ועל הענין הזה נאמר גם כן "כי נחם ה' ציון, נחם כל חרבותיה" והם כל צבאות המשרתים ונקראים "חרבותיה", כי בהתחרבה – נחרבו. ובאותו הזמן "וישם מדברה כעדן וערבתה". והם ב' המדרגות הנקראות שכינה עליונה ותחתונה. והעליונה נאמר בה וישם מדברה כעדן", והתחתונה "וערבתה כגן ה'", כי אז "ששון ושמחה ימצא בה" בריבוי האורות ונעימתם. ועוד "תודה וקול זמרה" היא שירת המלאכים.