Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. בביטול הטומאה יגבר כוח התיקון.

מאמר הגאולה | בביטול הטומאה יגבר כוח התיקון, השמחה והברכה ותשתנה ההנהגה.

וכאן נכלל סוד גדול מאד והוא, כי הנה כתוב "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים".

וזה כי נודע לנו שהשמחה תהיה גדולה מאד בזמן ההוא, והברכה תתגבר בכל עת ובכל שעה, וכל המלאכים מוציאי הפעולות לאור – הנה יקבלו תמיד בלא הפסק שפע גדול.

ומפני כח התקון העצום נאמר "הרה ויולדת יחדו" כי הלא, בכל זמן אחר נמצא זמן העיבור אחר הזיווג ושם נתקן הולד, ובליל ה-צ' צריך ליזהר מהתשמיש פן ירבה האור בעשותו צורה, ואם ירבה לא יסבלהו וישבר מלפניו. אך לעתיד לא יצטרך זמן ארוך כי ברגע אחד יעשה הכל.

ומי גורם כל זה? אלא מפני שהנחש תתבטל מן העולם כי אין עצלה רק מצד הטומאה, וכאשר עברה הטומאה לגמרי אז נאמר "הרה ויולדת יחדו".