Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. בכל עת יהיה חיבור תמידי בין המאורות.

מאמר הגאולה | בכל עת יהיה חיבור תמידי בין המאורות, שינויי הזמן ימשכו משינוי המתחברים.

ועתה אפרש לך פסוק אחד ובו תראה ענין אחד גדול ונכבד מאוד בענין רוב ההשפעה אשר יהיה באותו הזמן, והוא מה שכתוב "וּפִתְּחוּ שְׁעָרַיִךְ תָּמִיד יוֹמָם וָלַיְלָה", והוא סוד גדול, כי אז, מערב עד ערב ימצאו חיבורי המאורות להשפיע למטה.

ובאמת כי המאור שנתחבר עתה – לא יתחבר אחר כך, כי לַכֹּל זְמָן, אך חבור ימצא תמיד לזה או לזה ועל כן לא אמר שְׁעָרְךָ אלא שְׁעָרַיִךְ – כי רבים השערים, ומהם יהיו פתוחים תמיד.

ואל יקשה בעיניך, ואם תמיד יהיה החבור מי יתן יום או לילה? או למה תפיל תרדמה על אנשים? ואני כבר נזהרתי בדברי כי לא כל המאורות יהיו תמיד בחבור – אלא תמיד יהיה חבור מאורות. ולפי שינוי המתחברים יהיה שינוי הזמן.

וגם שינה תהיה כי האנשים לפי המלך והמלכות הם מתנהגים, ושינה תהיה במקום אשר תהיה, כי בהתחבר יעקב אל לאה עד חצות הלא שינה אל ישראל יהיה כל הזמן ההוא וזה ברור.