Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ה'. באבוד השרש למעלה – יאבדו הגוים למטה.

מאמר הגאולה | בחורבן השורש הרוחני למעלה יאבדו האומות שלמטה, והנשארים יהיו נגררים אחריהם.

והנה מה שאמר "לְהָבִיא אֵלַיִךְ חֵיל גּוֹיִם", תבין באמת כי הכל נמשך מזה. כי עד שהקליפה עומדת במרדה – לא ימצא תקון גדול לעולמות, כי היא הגורמת פירוד וקלקול. וכאשר יבלע הרע, והטוב ממנה ישוב אל תחת הקדושה, על כן לא יהיה לטובה מונע וזהו שאמר "לְהָבִיא אֵלַיִךְ חֵיל גּוֹיִם וּמַלְכֵיהֶם נְהוּגִים" הם האומות ושריהם.

ואמר "נְהוּגִים" והוא סוד כי 'אין מקבלים גרים לימות המשיח' אלא "גרים גרורים" – הם נמשכים אחר עלית המדרגות. וזהו "נְהוּגִים", כי הלא, כל הרע יבלע, וזה שאמר "כִּי הַגּוֹי וְהַמַּמְלָכָה אֲשֶׁר לֹא יַעַבְדוּךְ יֹאבֵדוּ" כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך – יאבדו. ובאבוד השרש למעלה – לא ישארו ענפים למטה. ולכן אמר "והגוים חרוב יחרבו".

 

אמיתת מעלת ישראל תיוודע לכל העולם וירצו הגוים מעצמם לשרת את ישראל לטוב להם.

והנה צריך שתדע, כי אף על פי שגם מן האומות יתתקנו, הנה יִבָּחֲנוּ תמיד בני ישראל מהם. ועל זה הסוד כתיב "הגדיל ה' לעשות עם אלה". כי אף בחזור פלחי כוכביא אל תחת הקדושה, עוד תגדל מעלת ישראל עליהם הרבה! ועל זה הסוד אמר בלעם הרשע "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". כי בהיותו בגלות הוא "עם לבדד ישכון" אף על פי שהוא בהם, ניכר הוא ונבדל. והוא מה שאמרו המצרים "הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו", כי מצוינים היו לגוי גדול ועצום.

וגם לזמן העתיד שישובו כל האומות אל האמת – "ובגוים לא יתחשב", כי כל האומות לא יהיו אלא במדרגת עבדים, שכן נאמר בהם "ולעבדו שכם אחד". אבל ישראל – בנים המה לה'! ועל כן, הירוד שבישראל יותר הוא ממלך שבאומות פי כמה! ובהכיר כל הגוים האמת הזאת, מעצמם יבואו, ומאהבתם לשרת את ישראל, כי אז טוב להם. וזהו שנאמר "והיה מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך".

והנביא אמר "כל רואיהם יכירום כי הם זרע בֵּרַךְ ה'", ואמר "בֵּרַךְ" כי הלא יוודע, שהגוים הם עתה מקרוב באו לחסות תחת כנפי השכינה, אבל ישראל מעולם נקשרו במלכם ולא עזבוהו, ועל כן הוא היה מברכם תמיד בכל עת ובכל שעה ואפילו בזמן גלותם.