Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ו'. פורה דרכתי. חרב לה'.

מאמר הגאולה | משיח בן יוסף המתגבר בתוקף הדין הקשה שהוא דם טהור יעביר דמים טמאים מהעולם. סוד חרב לה'.

ואמת סוד גדול הוא מאד ומושרש בעמקי החכמה, על כן צריך שתהיה מבין היטב! כי הנה כתיב "פּוּרָה דָּרַכְתִּי לְבַדִּי וּמֵעַמִּים אֵין אִישׁ אִתִּי וְאֶדְרְכֵם בְּאַפִּי וְאֶרְמְסֵם בַּחֲמָתִי וְיֵז נִצְחָם עַל בְּגָדַי וְכָל מַלְבּוּשַׁי אֶגְאָלְתִּי".

ועתה אפרש לך הענין היטב והוא מה שאמר כאן הנביא "חרב לה' מלאה דם" והבן היטב, כי תוקף הדין הקשה הוא דם. והנה זה זמן המלחמה הגדולה – הוא שתלחם הקדושה עם הטומאה. ובהתעורר אלה כנגד אלה יעפילו שרי הטומאה להתחזק, ובהתחזקם נמצאת הטומאה קשה מאד והיא דם טמא. ועל כן הכינה הקדושה לזאת בראשונה, ועל כן נמלאת החרב דם, והוא דם טהור נגד הדם הטמא להכניעו מאד.

 

בירור החלק הטוב של ס"מ.

ותדע מי הוא זה החרב – כי הוא משיח בן יוסף ושרשו עליו, שעליהם כתוב "מי זה בא מאדום" כמו שזכרתי למעלה. והשכינה ממקומה רואה בנקמה אשר ינקם המלך מאויביה, והנה אז ידרוך המלך הפורה הזאת. והנה מפני, כי הטומאה מגברת עצמה להתחזק הנָה – ממנה תזיד להתגבר ותחשוב לידבק בבגדים שהם הלבושים החצונים של הקדושה, ועל כן נאמר "וכל מלבושי אגאלתי" והבן מאד. ובהיות הקליפה מתגאה בעצמה כך, הנה היא לא תעצור כח, ולא תוכל לעלות! אך החלק הטוב אשר בה והוא ה"אל" מסמ"אל – מתוך קפיצת הטומאה שקפצה יעלה, ויהיה נמשך אחר הבגדים כי הוא לא ירד, והרע ירד ולא יוכל לעלות. ועל זה הטוב נאמר "ויז נצחם על בגדי" כי זה כחם וכל תקפם.

והנה אחר כך יטהרו עוד הבגדים מן הטומאה, וישאר הטוב בסוד הגרים הגרורים שאמרתי למעלה.