Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת ראשי שרי המשחית ואחריהם שריהם ואומותם.

עמודים נוספים בפרק זה
  1. מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת הקליפות.
  2. מאמר הגאולה | פרק ו'. אופן כריתת הטומאה וענפיה.
  3. מאמר הגאולה | פרק ו'. פורה דרכתי. חרב לה'.
  4. מאמר הגאולה | פרק ו'. כריתת ראשי שרי המשחית ואחריהם שריהם ואומותם.

מאמר הגאולה | סדר מפלת השרים והאומות ע"י משיח בן יוסף.

והנה אמר "כי רותה בשמים חרבי" כי היא תעשה הנקמה למעלה בראשונה, ואחר כך למטה. ובחרב ההוא יפולו גם שרי האומות העובדי אלילים, גם ס"מ ולילית מוסר כלימתם, ולכן אמר "וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים" והם ס"מ ולילי"ת בראשונה, ואחריהם שני השרים הגדולים בשרי המשחית, שר עשו (זו רומי) ושר ישמעאל, כי כבר ברדת אלה ירדו אחריהם מעצמם כל שאר השרים אשר תחתיהם – לימין ולשמאל וזה נתבאר במקומות אחרים רבים.

וצריך שתדע כי על זה הענין כתוב "ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה", והוא סוד הפורפירא ששם נרשמים המלכיות, כי חילם יתעורר בזמן ההוא לעשות המעשה הזה עם המשיח בן יוסף, וגם להעלות הטוב הזה שאמרתי לך.

ואז "ימחץ ראש" שהוא ס"מ, ועל זה הענין נאמר "ה' יחתו מריביו" והם שנים: ס"מ למעלה, וגוג תחתיו למטה. ובתחילה יָקשה לבם ויניחם להתחזק בנפשם ולחשוב כח לעצמם כאשר עשה לפרעה במצרים, אבל אחר כך ברוב גבורותיו יחיתם ויפילם. ו"יחתו" לשון ירידת נפילה הוא כמו "וברגע שאול יחתו". והאמת כי הנה הם יתאמצו לעלות כאשר אמרתי אך בכח הגבורה החזקה יכנעו ויפלו למטה.

והגם בראשונה "עליו בשמים ירעם", וזה מורה שמדבר על הענין הזה כמו שכתוב "יושב בשמים ישחק" ונמצא באמת ש"עליו בשמים ירעם" – הוא הפלת ס"מ מלמעלה, ו"ה' ידין אפסי ארץ" למטה. ואז "יתן עוז למלכו" – הוא משיח בן יוסף, "יתן עוז" כי לא יחלש תחת ארמילוס הרשע. "וירם קרן משיחו" הוא משיח בן דוד בהיות התקון בשלימותו.

 

ב' משיחים – כל אחד על מקומו. תיקון ישראל בהסרת הקנאה והשנאה והכרת המקום.

ובאמת כי ב' המשיחים נקראים במשל 'שני קרנים' כי מן הנצח וההוד הם, שהם שני קרנים. אך משיח בן דוד הוא הראשון במלכות ועל כן אמר "וירם קרן משיחו" כי קרנו רמה מקרן משיח בן יוסף בסוד "מי בראש? בן ישי בראש". הוא סוד הקנאה ואפילות היצר הרע, כי כך צריך לפי המדרגות. והטוב הגדול יותר שיהיה לישראל כי בהכיר כל אחד את מקומו לפי המדרגה – הנה יהיה זה למעלה וזה למטה, ואף גם זאת אין קנאה ואין שנאה כי כך הסדר לפי המדרגות, וכחשיבות זה העליון – חשיבות זה התחתון בהיות כל אחד מרכבה למאורות העליונים – איש על מקומו ואין יוצא מגבולו כמאורות העליונים.

 

אופן ההנהגה של המשיחים.

ונמצא משיח בן דוד הראשון במלכות בסוד המלכות ממש, ומשיח בן יוסף בסוד "יוסף הוא השליט על הארץ".

ואין בן דוד עושה – רק מאמר בן אפרים. ובן אפרים – רצון בן דוד הוא עושה.

ולכן אמר "והיו לאחדים בידך" והוא ענין עמוק וארוך מאד ודי בזה למי שיש לו לב לדעת ועינים לראות והבן היטב.