Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ח'. תיקון העולם.

מאמר הגאולה | כל אדמת העולם תטהר מכל טומאה. ארץ ישראל תתעלה למדרגת קדושה בקבלה שפע מכל ה-י' ספירות, ותרחיב גבולה.

ועתה אודיעך סוד גדול בענין תקון העולם. כי הנה כתוב "הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי" והוא סוד גדול כי בזמן בית המקדש היתה הקדושה מצומצמת בארץ הצבי ולא היתה יוצאת החוצה. ובזמן הגלות נתצמצמה יותר וחזרה להיות נקודה קטנה. והנה בזמן הגאולה במהרה בימנו – תשוב להתרחב על הארץ הקדושה שגם היא תהיה עוד רחבת ידים מאד ועל זה נאמר "הרחיבי מקום אהלך". ואמנם מן המדרגה התחתונה החיצונה שבמלכות יתפשטו ענפים לכסות על פני האדמה, כי כבר נטהרה מטומאתה ואז תהיה כל הארץ טהורה ולא קדושה, כי אין קדושה אלא לארץ ישראל, ושאר כל העולם יהיו כסוריא – 'כיבוש יחיד', ורק כי כיבוש יחיד הוא בסוד השכינה שהיא הבת היחידה הפורשת כנפיה ממקום כבודה ומכסה על המקומות ההם. אך ארץ ישראל עצמה נקראת 'כיבוש רבים' כי כל העשר המאורות העליונים מאירים הם שם מה שאין כן זאת הארץ שהיא 'כיבוש יחיד' שאינה אלא תחת הנהגת המלכות, ומכנפיה היא מקבלת. ועם כל זה כתיב "האריכי מיתריך", וכל יתר מן היסוד הוא.

והענין, כי בכל המקום שנפרשו שם הכנפים האלה יתלוה אליהם מאור היסוד, כי היחוד עצום ולא יבדל בשום מקום. וכן ימצאו מלאכים ממונים להוציא פעולות הארצות ההם – הכל מצד הקדושה ולא כראשונה בזמן העובדי כוכבים ומזלות שהיתה אדמה טמאה בשלוט עליה שרי הטומאה.

ואלה הפקידים נקראים "יתדות" כמו "יתדות המשכן" ועליהם אמר "ויתידותיך חזקי". והנה זה הענין הוא מה שכתוב בו "והיה ה' למלך על כל הארץ", כי הקדושה תשלוט בכל ותנהיג את הכל. ומשיח נאמר בו מפני זה "וירד מים עד ים" בכח התפשטות כנפי השכינה הזה, וזה שנאמר "וזרעך גוים יירש", ואמר "וערים נשמות יושיבו" הם ערי הארץ הקדושה שישארו מתוקנים בסוד הישוב בגילוי האורות – ולא מִדְבָּר בסתימתם.

ועוד אמר "וזרעך גוים יירש" והוא הענין כמו שפירשתי לך במתן תורה, שממה שנטלו ישראל מעשו ומישמעאל יושיבו עריהם הנשמות. והנה אמר כי "ימין ושמאל תפרצי" כי תִּפְרֹץ הַגָּדֵר בִּכְנָפֶיהָ הַשְּׁכִינָה – לימין והשמאל, ובהם היא בוקעת ונכנסת, ואז ישתעבדו תחתיה לעבוד את ה' שכם אחד. וכבר נאמר "והיו מלכים אומניך" וגו'.