Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ח'. ב' מלכים משמשים בכתר אחד.

מאמר הגאולה | השכינה תאיר באור שלא היה כמותו בסוד אור הלבנה כאור החמה וכתוצאה מכך יתעלו ישראל המדריגות עצומות מכח חיבור וגילוי אורות היחוד.

ועתה אפרש לך עיקר אחד ותבין תקון העולם – מה תקון יהיה. כי הנה הנהגת התחתונים על ידי התפארת והמלכות היא תמיד, ולפי הרבות כחם תהיה ההנהגה שלימה יותר. ובאמת המלכות היא שנאמר בה "ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה" על כן 'על פיה יחנו ועל פיה יסעו'. ובהתגבר אורה יתגברו המה, ובהחלש כחה נחלשו המה.

ונודע לנו שלעתיד יהיה תקונה תקון גדול, ואורה רב מאד, וכחה שלא היה כמוהו. ועל כן גם ישראל יהיה במעלה יתירה מאד. ועל זה הענין נאמר "והיה אור הלבנה כאור החמה" כי לא תהיה עוד פחות ממנו – אלא שקולה כמוהו ואז יהין שני המלכים משמשים בכתר אחד.

והבן היטב זה הענין כי הנה כתוב "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים" והיא החכמה העומדת בראש ההרים, ושם תעלה המלכות, ואז תשרה הבינה על בניה "כנשר יעיר", והיא (המלכות) תהיה שם כתר לראשה – גם יחד איש כאחיו. ונודע שהזכר יהיה גנוז יותר ופנימי מהנקבה כי לא ישתנה הסדר, אלא ששניהם יהיו בשלימותם כראוי, על כן לא יגרע איש מרעהו. והנה על זה הענין עצמו נאמר "והיו לאחדים בידיך", והוא למעלה ומשתלשל למטה, בשני המשיחים.

והבן בכאן סוד, כי אח"ד הוא י"ג, ובהיות שניהם מתוקנים כראוי, הנה נמצאו י"ג מאורות לאחד, עשר בסוד עשר הספירות עד החכמה, ו-ג' הם הכתר וב' הצללים העומדים ממעל להם כידוע. ונמצא ששניהם סוד אח"ד הם, והם סוד "ה' אחד ושמו אחד", ובהתחברם יחד נאמר "והיו לאחדים בידיך" ונשלם בם השם הקדוש הוי"ה ב"ה העולה ב' פעמים אח"ד.