Skip to content

מאמר הגאולה | פרק ח'. תחילת הגאולה בסוד "הבטה" ואח"כ בסוד "וידע".

מאמר הגאולה | תחילת הגאולה בסוד "הבטה", התעוררות, "וירא" ממקום השמים. ואח"כ בסוד "וידע" – במעשה.

ועתה אודיעך סוד אחר. כי הנה כתוב "וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים". והענין כי הקב"ה כל זמן הגלות נאמר בו 'ישן הוא אלקיהם של אלו', וגם כן כתוב "למה ה' תעמוד ברחוק תעלים לעתות בצרה", כי איננו מתגלה ועל כן נראה כאילו איננו רואה ומביט. ומפני הֶעְלֵם ההבטה התחזקו הקליפות.

אך כשיתעורר לראות – משם והלאה תתחיל הגאולה, ולכן מיד אחר "וירא" כתיב "וידע". ובאמת שעד כאן היה הענין במחשבה, וממנה יצא אל הדבור, ואז נצטוה משה על הגאולה, וממנה יצא אל המעשה.

והנה כן הוא בגאולה העתידה שכן כתוב "עד ישקיף וירא ה' משמים", והבן מלת "משמים" כי היא רומזת הרבה, כי בגלות הוא 'על השמים' כי נתעלה אל המקום שנאמר בו "אתה אל מסתתר", וצריך שישוב אל 'מקום השמים', ומשם יראה וישקיף, וזהו "עד ישקיף וירא ה' משמים.