Skip to content

משכני עליון | פרק א'. משפטי הבית.

משכני עליון המקומות במקדש – כנגד כללות הנמצאים.

ואתה אחל לפרש משפטי הבית באר היטב, מקום למקום ופנה לפנה, כי כלם עומדים בסוד גדול – תלויים ברומו של עולם.

ואני כבר הודעתיך, איך מבין עוצם המנוחה הגדולה יצא זה הבית, בהתחבר [1]שני המאורות הגדולים כאחד. כי אז נראו [2]למאור התחתון – ההיכל, וחדרים, בנינים המפוארים, אשר מהם מקבלים כל העבדים וכל פקידי המלך, איש על מקומו אין פרץ ואין יוצאת.

ושלשה מקומות נמצאו בבית אחר צאת הדרכים והמסילות המתפשטות מן האבן הגדולה אשר זכרתי בראשונה, והם מקומות [3]לג' מיני בריות הנמצאים בעולם.

והמין הראשון: הוא כלל כל הבריות החיצונות, בריות העולם הזה למגדול ועד קטון, לא נפקד מהם איש.

והמין השני: הוא כלל כל המלאכים העומדים על משמרותיהם לעבוד את עבודת המלך.

והמין השלישי: הוא נשמות בני ישראל, זרע קודש גוי אחד בארץ.

והמקומות בבית הם: [4]ההיכל, והדביר ואולמו לפניו – זה הפנימי לפני ולפנים. וחוצה לו שתי העזרות, התחתונה והעליונה. וחוץ לעזרות – הר הבית.

 

וצריך שתדע כי למלאכים צריך ב' מיני שפע:

  • הראשון לקיום עצמם.
  • והשני הוא שפע הניתן להם לפי עבודתם לעשות, לתת אל הבריות שנפקדו עליהם, כי אם לא יקבלהו מאין יתנו להם?!

ואם רגיל אתה בדרכי החכמה תראה, כי אף על פי שחלקתי אותם לשלשה, הנה ארבעה הם:

  • [5]ההיכל והפנימי א'.
  • העזרה העליונה ב'.
  • והתחתונה ג'.
  • וההר הבית ד'.

והם מקומות ליושבי ד' העולמות אצילות בריאה יצירה עשיה. וההיכל עצמו עוד נחלק לב', כי לפנים מההיכל [6]הדביר, והוא קוצו של יו"ד המתחבר עם ה-יו"ד תמיד ולא יזוז ממנה.

ועל כן נמצאו שמות למקומות האלה, שמות גדולים ומובחרים, שמות כוללים, שלפניהם נתכסו כל שאר השמות העצומים והנוראים, והיו לפניהם כלא היו. כי לרוב קדושתם ויכולתם לא נמצא גבול ותכלית, בהיות כל המציאות נקשר בהם מראש ועד סוף. והם ד' מלואי הוי"ה הנודעים לחכמים ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן.

ועל כן אמרתי למעלה בהקדמה, שבמקומות האלה לא נראה שום שם אחר זולתי אלה הארבעה, כי כל שאר השמות מאלה הם יוצאים, וישלטו במקומם המיוחד להם. ולא יוכלו לשלוט במקום ששרשם מתחזק חיזוק גדול כזה.

הרחבות:


[1] זו"ן

[2] מלכות

[3] ג' מיני נבראים. נשמות, רוחניים, גשמיים.

[4] ההיכל והדביר לנשמות ישראל. העזרות כנגד הרוחניים / מלאכים. הר הבית לכלל הבראים.

[5] לפי חלוקת ד' העולמות ושורש הנבראים בכלל אחד מהם.

[6] קודש קדשים, וזו ע"פ החלוקה ל-ד' בחינות