Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. חומת הכותל המזרחי ושער קודש הקדשים.

משכני עליון | חומת הכותל המזרחי של קודש הקדשים.

(מא. ג.) וּבָא לִפְנִימָה וַיָּמָד אֵיל הַפֶּתַח שְׁתַּיִם אַמּוֹת וְהַפֶּתַח שֵׁשׁ אַמּוֹת וְרֹחַב הַפֶּתַח שֶׁבַע אַמּוֹת:

בהתפשט המאורות האלה ממקום כבודם, נתחזקה בהם [1]המדה להעמידם בגבולם, ואז מרוב הגבורה נבנית (ב) [2]חומה אחת לפניהם, ואז נגבלו האורות לפנים ולא הרחיבו עוד.

וסוד [3]החומה תדע, כי כערך האור לפנים הוא ערך החומה, וכחומה הוא האור, אין זה גדול מזה לפי ערכם וחשיבותם.

ובהיות כל ההיכל בנוי ממאורות [4]ב' האותיות שזכרתי למעלה, גם החומה מכח [5]שתי האותיות ההן יצאה. ונמצא שיעור החומה [6]ב' אמות, ובה [7]נכללים לפנים כל המאורות היוצאים מב' האותיות האלה, והבן היטב. ובזה נבדל קודש הקדשים מן הקודש, שאפרש לך עתה.

 

שער קודש הקדשים.

בהתגבר אור ה-ו' הגדול והעצום, כי [8]ממנו יוצאת האורה, ובהתגברו ברוב תקפו בקע בחומה, ועשה שם (ג) שער אחד למדתו, [9]גבוה שש אמות. ומפני שנתחברה הו' בבת זוגה, על כן הרחיב לפניה השער הזה שבע אמות.

ובבואי בשערי הקודש החיצונים מאלה, אפרש לך ענין השערים אשר לחומות יותר. כי עד כאן היו הדברים בהעלם גדול.

ולא היה רק שער הזה אשר עשתה לה ה-ו' שאמרתי. כי אלמלא לא היה השער הזה פתוח, היה כל העולם מתבטל מחוסר כל, על כן נפתח השער הזה ראשונה. ובצאת השפע ממנו, נתפשט לכל צד ועשה לו מסילות ודרכים רבים לפי צורך העולמות.

 

הרחבות:


[1] אימא המקננה בבריאה.

[2] "כשהיא בסוד חומה, הנה חציה התחתון דהיינו מה שהיא כלפי התחתונים, אינו מאיר כי היא בסוד חושך. כי הלא באמת זהו כל סוד ענינה – אם הגבורות מתגברות בה בסוד החושך, אז היא בסוד חומה הסותמת. אך אם החסדים מתחזקים בה ואין הגבורות יכולות לסתום כל כך, אז היא מעברת ההארה למטה. והנה כשהיא בסוד חומה אעפי"כ אינה כולה חשוך, רק חלקה התחתון, שהוא מה שהיא מבטת אל התחתונים. אך חלקה העליון, בבחינת מה שהיא מקבלת, הוא בהיר וטהור בשחקים, כי היא צריכה להיות מאירה מן אור העליון המגיע אליה". אדיר במרום – עינוי דרישא חוורא.

[3] ואפרש לך זה הענין היטב. כי כל חומה שמה אדנ"י, ועל כן כתוב, "הנה אדני נצב על חומת אנך", ושלמה אמר, "אני חומה", וזה הענין מובן מאד למי שהלך לבו בדרכי החכמה ועמד על שרשיה. בהיות המדה הזאת אספקלריא שאינה מאירה, על כן היא מחיצה עומדת בפני האורות, ולא יצאו ממנה. ראה להלן פרק "עניין החומות והשערים".

[4] ב' יודין שב י'אהדונה'י.

[5] עובי החומה שבין הדביר להיכל הוא ב' אמות – כנגד ב' אותיות י' .

[6] אֵֽיל הַפֶּ֖תַח שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת

[7] כאמור לעיל "כערך האור לפנים הוא ערך החומה" שהאורות שבחלל האולם הם אותם האורות הנמצאים בפנים הכתלים – החומות של החלל,

[8] הוא הזכר – ת"ת – המשפיע ב-ה' שהיא הנוק'.

[9] גובהו כנגד ה-ו', ורוחבו כנגד ז' ספירות ו"ה.