Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. מידות ההיכל וקודש הקדשים בסוד ברכת כהנים.

משכני עליון | מידות ההיכל וקודש הקדשים בסוד ברכת כהנים.

יְבָרֶכְךָ יְהֹוָה וְיִשְׁמְרֶךָ:

יָאֵר יְהֹוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ:

יִשָּׂא יְהֹוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ

וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: במדבר ו' כ"ד-כ"ו. "וישם לך שלום" י' אותיות.

ונמצאו כל מאורות ההיכל הזה שישים מאורות, וכנגדם בברכת כהנים שישים אותיות. כי משם יוצאת הברכה אל ישראל על ידי הכהנים בהיות עליהם עבודת המקדש והמזבח, כאשר אפרש עוד בע"ה.

והשישים האלה עם ה-מ' שבקודש הקדשים הם מאה, ושרשם – העשרים שהם ב' יודי"ן. וכל הסוד הזה נרמז בפסוק אחד, "טוב מלא [1]כ"ף נחת" וגו', כי הוא מדבר על מקום המנוחה והנחת רוח, ואמר עליו "מלא כ"ף", כי כ' – הם שני יודי"ן, [שבנו] את קודש הקדשים לפנים. ובהתפשטם ברוב תקפם, עשו [2]בפנימי – מ', ובהיכל – ס', וכולם מאה. והוא "מלא הכף" – כ"ף מלאה, העולה מאה בחשבונה.

ותראה שברכת הכהנים בשלש נחלקה, מפני חלוקות אלה המאורות שנתפשטו לשלש הרוחות. ונמצאו [3]ג' יודי"ן ל-ו', ו-ג' ל-ה'. ועל כן ראשית הברכה ביו"ד והם יוד"י ה-ו', שמשם יוצאת הברכה, כמו שזכרתי. ובהתחברם עם יוד"י ה-ה' – נעשו כ"ף לכל רוח. ולכן סוף הברכות – כ', כי הכ"ף השלישית הוא ב"אליך" – ד"ישא", ושם הוא סיום ברכה. ומשם והלאה נתפשטה עוד ברכה, והיה סופה ם' של "שלום", והם ה-ם' שבקודש הקדשים.

 

הרחבות:


[1] י' י' = 20 = כ'. כ' במילואה והתפשטותה = כ"ף = 100

[2] בהיכל קודש קדשים

[3] שישים האורות שבהיכל שורשם בב' יודי"ן, שהתפשטו לשישים שהם ו' יודי"ן. ג' יודי"ן התפשטו מהאות י' של י"הוה שכנגד ו' של שם. וג' יודי"ן התפשטו מאות י' של אדנ"י שכנגד אות ה' של שם. בפרטות נפרטו ו' יודי"ן לשישים מאורות הרמוזים בס' אותיות שבברכת כהנים.

בברכה זו יש ג' פסוקים הרומזים על ג' רוחות שמיים וכוללים ב' ברכות. ג' יודי"ן שבראשי הפסוקים רומזים על המקור שבאות ו' שהוא י' די"הוה. כל אחד מה-ג' מתחבר בי' דאדנ"י. מכאן, בכל צד מצויים ב' יודי"ן שעולים ביחד למנין כ' – הרמוזה בסופי הפסוקים והברכה המסתיימים באות ך'. סיום הברכה הראשונה הוא באות ך' של "אליך". המשך הפסוק המורה על ברכה נוספת הנמשכת מקור השפע י' אותיות המשלימות לשישים: ורמוז בסוף הפסוק המסתיים באות ם' של "שלום" הרומז על מ' אורות שבקודש הקודשים.