Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. בית החליפות.

משכני עליון | בית החליפות.

וכן (י) ב' הפשפשין נתפשטו לצידי האולם, ב' מקומות מפוארים מפה ומפה, ונקרא להם שם (יא) "בית החליפות".

וצריך שתדע, כי כאשר יצאו ההויו"ת והאהי"ה מן הפשפשין, מפני עוצם האמצעי ורוב אורו, אלה לא נחשבו למאומה, ולא יכלו להראות פעולותיהם, מפני המאור האמצעי המתגבר ושולט מאד. על כן לא נתמלאו אותיותיהם, ועמדו בפשוטן. וגם שילוב לא נשלבו כראשונים.

ובדרך זה בנו ב' המקומות בארכם וברחבם, בהיות להם [1]שמונה אותיות – שמונה מאורות, וב' אחרים נלוים אליהם מ-ב' המזלות, שמהם יצאו לחזקם. ונמצאו רוחב המקומות השנים – עשר אמות לאחד.

ושתים מאורות עומדים לקצותיה, מאור אחד מקצה מזה, ומאור אחד מקצה מזה, כראשונים. ונמצאו שתי המאורות – שתי הקצוות, י' מפה וה' מפה – יהו"ה אהי"ה, ומהם נמצאו אורך המקום מזה ומזה ט"ו אמה.

ובבואי לדבר בסדרי המנחה אומר לך למה נקרא המקום הזה בזה השם "בית החליפות":

 

הרחבות:


[1] יהוה אהיה – ח' אותיות. ו-ב' י' ביחד 10.