Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. עובי חומת ההיכל והאולם. שער האולם וב' עמודיו.

משכני עליון | עובי חומת ההיכל והאולם.

כל המאורות האלה בכל תולדותיהם, כשתדקדק להבין בהם, נמצאו יוצאים מן ה-ו"ה המתחברים בראשונה. על כן בהתגבר קו המידה, להעמיד החומות על מכונותם, העמיד חומת ההיכל בסוד ה-וי"ו, וחומת האולם בסוד (יב) ה-ה"א, כי היא חיצונה מן הראשונה. ונמצאו החומות האלה הם בעצמם שש וחמש, והתפשטותם לפי האורות הנסגרים ביניהם.

 

שער האולם.

ובהתגבר האור בתוך האולם, עשה לו בחומה שער אחד. ועתה אומר לך תבנית השער כאשר הוא.

המאורות העשרים, שהיו מתפשטים בתוכו מעבר אל עבר, כשרצו לצאת נסדרו בסדר אחר, כי מאורות האהי"ה נכללו במאורות ההוי"ה, ונמצאו עשר בתוך עשר. אז נראו אצל אלו העשר ד' מאורות גדולים מאד, ונמצאו המאורות ארבע אלה – שרש לכל העשר המתפשטים מהם, ובין כולם י"ד מאורות, "יהוה יוד הי ויו הי". אלה ה-י"ד מאורות בוקעים בחומה, ועושים השער (יג) רחבו למדתם י"ד אמה.

 

ב' עמודים.

מחוץ לשער הזה נמצאו ב' מאורות נכבדים מאד, ונראים (יד) כשני עמודים גדולים עומדים אצל הפתח, אחד מימינו ואחד משמאלו. והבן סוד העמודים האלה, כי אלה הם ענפים מאותם שני המזלות העליונים אשר שמעת, שמהם יוצא כל אור וכל שפע, ועל פיהם יהיה כל משפטי העולמות העליונים והתחתונים.

ומהם יצאו ג' השמות הגדולים, יהו"ה יהו"ה יהו"ה שפתחו השער ועשו האולם לפניו. ולהראות כי אין הענף נבדל מן השרש, וכל מה שהאור יורד מתחבר תמיד במקור שיצא ממנו, על כן נראו כאן אלה ב' המאורות משתלשלים, כמו שאמרתי, מאותם העליונים, מעובי כל הרקיעים, ומנהיגי כל דבר.

וגובה העמודים גובה גדול, והוא נודע למשכילים יודעי האילן וענפיו, באיזה מקום נמצאו ממנו. והאמת נמצא בחכמה, כי מן המקום שיוצאים אלו המאורות עד המקום ששם הם נגמרים – שישים אמה. ואחרי כן ינתן אורם לב' המאורות העצומים – התפארת והמלכות פועלי הכל. ומשם ירד מהם מה שירד, עד שהגיע אל הקצה ועשה שם שערים כשערים אשר עשה.

ועד עתה דברתי מבנין הבית, ההיכל והפנימי והאולם, וממדות חומותיהם ושעריהם הכל על נכון. ועתה אשוב להודיעך ממה שנמצא בתוכם ומדותיהם ותראה סודות רבים ויקרים.