Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. פרוכת שער קודש הקדשים. ארון העדות.

משכני עליון | פרוכת שער קודש הקדשים.

לפני השער אשר לקודש הקדשים נפרש מסך גדול, כמדת השער לא פחות ולא יותר. ואודיעך ענין (טו) הפרוכת הזה, כי כמה מאורות נתחברו שם לעשות זה המסך, לבלתי יעברוה את אשר לא ראוי הוא לעברה.

ושני המזלות הם העומדים לכל דבר לעשות תמיד, ובהם נכללים י"ג המקורות הגדולים הנודעים אל החכמים, כי הם י"ג מדות של רחמים. ולפניהם לא עמד איש מרוב גאונם וקדושתם, כי הכל יראים וחרדים מהם מאד מאד פן יאכלו באש הגדולה.

ואחריהם החזיקו שבע שמות גדולים ומופלאים, העולים במנינם רל"ב תנ"ה, והם ד' מילואי הוי"ה אשר למזל העליון, וג' מילואי אהי"ה, אשר למזל התחתון. ומחיבור כל אלה מהאורות נעשה זאת הפרוכת, [1]כמנין הי"ג ושבע השמות הנזכרים.

 

ארון העדות.

ומבית לפרוכת נמצא [2]ארון העדות, עדות אל היחוד הנעלם והאמיץ אשר לא יפרד, והוא עומד על האבן השתיה. וכל זה יתבאר לך, ממה שהודעתיך בדברי ההקדמה למעלה.

 

הרחבות:


[1] ע"כ רוחבה היה 20 אמה.

[2] "ואת ארון העדות", כבר ידוע שארון הוא ביסוד אבא, ששם יש התורה, ולכך היה צריך למושחו בשמן שהוא באבא: פירוש הרמח"ל על התורה – ספר שמות.