Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. אתיק אל אתיק. דלתות ההיכל. גובה הפתחים.

משכני עליון | "אתיק אל אתיק".

וכאשר נעשה בנין החומות, נראו בתוך הבנין כשלשה עמודים גדולים, נראים מב' הצדדים, כי בעובי החומה הם נכנסים. ועל פי הג' קוים יוצאים "אתיק אל פני אתיק", להחזיק את הבנין הגדול ולא ימוט.

 

דלתות ההיכל.

ושער ההיכל נראה לו מזוזה רבועה, שממנה יוצאים שתי דלתות לימין, ולשמאל שתים כמו כן. וסודם שם אדנ"י – ארבע אותיות. ושתים מהם עמדו לימין, והם א"י, ושתים לשמאל – ד"ן. ובהסגרם יסגרו, אין יוצא ואין בא. ובהפתחם, שם נמצא מקום כניסה ויציאה. דרך הקודש יקרא לו, לצאת ולבוא כל באי הבית.

ועוד סוד אחר נמצא בכאן לחכמים. כי כ"ב מאורות עמדו בזה השער לימין וכן לשמאל, ואלה הכ"ב הם כ"ב אותיות התורה. וכאשר נתחברו הימנים לבד והשמאלים לבד, נראו כמו שתי דלתות, אחת לעומת אחת.

כי ו' נתחברו לבד, וו' לבד, וי' עמדו אחריהם, וחברו אותם שש אל שש ונקרא להם בדרך משל ציר ודלת לימין, וכן לשמאל. ובהתחבר אלו עם אלו, עשו מ"ם סתומה אחת, ונסגר הפתח, ובהפתחה – יפתח.

ואף על פי שאמרתי שכ"ב מאורות הם לימין וכן לשמאל, האמת – שיש כ"ב פנימים וכ"ב חיצונים מהם, כי כאן נמצא מקום לשכינה העליונה ותחתונה, ולשניהם נמצאו אלה המאורות. על כן הם כפולים, ונמצאו הדלתות ארבעה.

 

גובה הפתחים.

וצריך שתדע, שגובה כל הפתחים, לבד מפתח הפנימי, הם גבוהים מאד, כי כפי המקבלים כך יהיו הפתחים. וחמישים אמה הוא גובה הפתח, כי כן נחלקו כל המערכות לנשמות ולצבאות – חמשה. אך הפתח הראשון הוא קטן מן האחרים. ועל כן תראה כי מה שמגיע אל התחתונים אינו אלא חלק קטן מרוב עוצם האורה העליונה, אשר במקום המציאות ב"ה. ואותו החלק הקטן מתרבה לפי קוטן התחתונים, ומספיק להם.