Skip to content

משכני עליון | פרק ג'. גובה הבית. סוד בית ותקרה.

משכני עליון | גובה בית ראשון, שני ושלישי. ענין העליה שהיה בבית הראשון.

וגובה הבית מאה אמה, ואף על פי שלא הזכירו יחזקאל, אלא סתם "וראיתי לבית גובה", כי כן הגובה באורך וברוחב, על כן לא פירשו.

ואודיעך כאן סוד גדול, כי הבית הראשון לא כך היה, לא למעלה ולא למטה. כי גובה הבית ק"כ היה, ועליה היתה עליו, משלמת המספר. אבל כאן לא נמצא גובה רק מאה, ואין עליו עליה.

ותדע, כי שיעור מדה אחת היא מאה, ובהיות הבית הראשון נבנה על פי החכמה, על כן היו בו מאה אמות מן החכמה וכ' אמות עודפים עליה ומאירים בה מן הכתר, וזה לתיקון היה לה. אך גם הבית – עליה היה עליו, להראות את הכתר – כ"ף, השורה על החכמה ומאיר בה. על כן לא נמצא שם מן הכתר רק עשרים אמה, והמאה מן החכמה הם.

אך עתה לא נמצא עליה על הבית, כי הכתר מתנשא לכל לראש, וגובה הבית מאה, והם מאה של הכתר.

על כן נמצא, שיותר הם המאה האלה הרבה מאד, מכל המאה והעשרים הראשונים. והוא שאמר הכתוב, "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון" וגו'. וגם בבית שני עשו מאה, שכך היה למעלה, ונתנבא על ידי יחזקאל. ואם לא ידעו זאת לא היו משתנים מהבית הראשון ועושים הגובה לפי דעת – בלא סמך כלל.

 

תקרה ובית.

ממלכות ההיכל עד חומת האולם, נראו מאורות גדולים כמו קורות המחזיקות את החומות להעמידם על תלם. וכל קורה היא וי"ו, ויוצאה מה-וי"ו העליונה שבשם הקדוש ב"ה. ותדע כלל זה, כי כל בית בסוד המלכות, וכל תקרה בסוד התפארת. ועל כן ימשיכו הקורות את השפע לבית, כאשר יביא התפארת את האור אל המלכות.

ולפני האולם נמצא מעלות, ואפרשם לך אחרי כן בבואי אל סדר העבודה בס"ד.