Skip to content

משכני עליון | פרק ד'. שלשה אולמי עזרת ישראל.

משכני עליון | שלשה אולמי עזרת ישראל.

ובפתוח השער יעשה האולם, כאשר הודעתיך כבר. כי מה שקרה לאמצעי לבד, קרה עתה לשני הקוים האחרים. אך נשתנו האולמות האלה מהראשונים, כי לא כמאורות הראשונים מאורות של אלה.

וההוי"ה והאהי"ה עשו שמונה אמות לרוחב האולם. ואליהם נתחברו שני העמודים אשר כבר ידעת מהותם ומדותם. ועובי העמודים שתי אמות, כי כל אחד מהם נתחבר בחברו, על כן כל אחד הראה כחו וכח חבירו הנכלל בו, ואז עמדו המאורות בכח גדול על ידיהם.

ואל העמודים "תמורים", כעמודי אולם ההיכל, כי התמורים הם הכתלים, ומקבלים בעמודים האלה, ומוציאים פעולותיהם לאורה.

ובהתגבר המאורות הג' ברוב הדרם, נתפשטו שם לי"ג, כי בהם י"ב אותיות ו-א' יותר מפני הא' הכולל את כולם כאחד גם למעלה, ועל כן עשו אורך האולם י"ג אמות.

ועובי כל החומות קנה המדה, כי הוא הבונה. וכאשר לא היה טעם אחר למדה, נמשכה ממנו המדה כאשר הוא.