Skip to content

משכני עליון | פרק ד'. התאים שבצידי השער.

משכני עליון | שלשה תאים לב' צדי השער.

בהפתח השער בחומה לצאת השפע חוצה, נראו ל-ב' צדי השער חדרים מפוארים מאוד. ג' לימין ו-ג' לשמאל. ולהם פתחים זה בתוך זה, עד שנמצא שני החדרים הסמוכים אל הפתח, פתחיהם זה כנגד זה.

ועתה אודיעך באלה הפתחים סודות גדולים. צריך שתדע, שהשפע להיות שלם וראוי לקיים הנבראים, צריך שיהיה תמיד ממוסך בדין וברחמים, והם הנרמזים במרכבה ימין ושמאל. ואין לך שום דבר נתקן היטב אלא על ידי זכר ונקבה, ועל כן נמצאו המאורות בדרך זה בסוד זכר ונקבה, ועל ידי שניהם מתקנים כל השפע וכל הצריך לתקן. ועל כן נמצאו החדרים האלה בכאן, וסודם לפי שרשם, חסד גבורה תפארת לימין וכן לשמאל. ושיעור החדר שש, כי שם מתגברת ה-ו' שהיא הזכר. וכתלו ה', ששם מתגברת ה-ה' שהיא נקבה. ונמצא בכל חדר מאלה זכר ונקבה.

והשפע הראוי לכל השרפים כבר נאסף כולו כאחד בתוך החצר הפנימית, ובצאתו מן הפתח לנתן להם נכנס מיד בתחלה בתוך החדרים האלה. כי השפע היוצא מן הימין נכנס בחדרים השמאלים, והיוצא מן השמאל נכנס בימנים. ושם נתקן בכל ה-ג' חדרים, שעל ידם משתלמת ההשפעה בחסד דין ורחמים, לפי שליטת החסד או הגבורה. ועל ידי ה-וי"ו וה-ה"א שהם הזכר והנקבה, הוא נתקן. ואחר כך יצא משם מתוקן ושלם להנתן לדורשיו כראוי:

 

גגות התאים.

ואומר לך, מי הכניס השפע בצאתו מן הפתח אל החדרים האלה, ולא יצא מיד בקו המישור. ה-ג' מאורות שעשו י"ג, כמו ששמעת למעלה, כאשר נפתח השער יצאו לחוץ. ובצאתם נתחברו עמהם י"ב מאורות אחרים, העומדים בשער עצמו, והם י"ב אותיות "אלף דלת נון יוד", ובין כלם הם כ"ה.

אלה הכ"ה מאורות, נתפשטו מכאן ומכאן – מגג החדר החיצון הימני עד הגג החדר החיצון השמאלי. כי לא יצאו אל החוץ הרבה, רק נתפשטו לרוחב הנה והנה למעלה מגגות החדרים, ולא למטה.

ונמצא, שכשיוצא השפע מן הפתח, אלה המאורות העומדים למעלה מאירים בו אור גדול. ובכח האור ההוא לא נתפשט השפע חוצה, אלא נתרחב לכאן ולכאן כמו אלה המאורות שלמעלה. ואז נכנס בתוך החדרים שפע הימין לשמאל, ושפע השמאל לימין, עד שנתקן שם.

וכיון שנתקן, יוצא דרך שני הפתחים, ומתחבר באמצע כאחד. ואור אחר מאיר בו ומוציאו לחוץ, וניתן למי שניתן. ועל זה הענין הוזכר בנביא "וימד את השער מגג התא לגגו".

ותדע, שכל השיעורים והמדות שהוזכרו, לדבר מן החכמה הוזכרו, ונודע שהן צריכות לסדר ההנהגה.