Skip to content

משכני עליון | פרק ה'. סדר הקרבן.

משכני עליון | כהן לוי וישראל משתתפים בקרבן.

ואומר לך עתה סדר הקרבן. וצריך שתדע כי ג' מדריגות נמצאו והם חסד דין ורחמים, וסודם כהנים לויים וישראלים. והקרוב מכולם הוא החסד והוא הכהן, ועל ידו העבודה. כי הכל צריך שיהא נכלל בקשר אחד, והתפארת נכלל בגבורה, והגבורה בחסד, והחסד מעלה את הדורון כראוי. ועל כן נמצא בחצר מקום לישראל וללויים ולכהנים, כל אחד בפני עצמו, מלמטה למעלה, וכלם עומדים לקרבן. אף על פי שאינו נעשה [אלא] רק על ידי הכהן, אך עם כל זה הכהן מקריב, והלוי משורר בגבורתו, והישראל עומד ומתחזק בכוונתו, ונמצאת העליה כלולה מן הכל. וכשתדקדק, תמצא מקום בעזרות לד' מיני אנשים, והם, כהנים, לויים וישראלים ונשים. ומקום הנשים הוא לחוץ בחצר החיצונה, והשאר הג' לפנים.

 

ג' חלקי הבהמה הנכללים בקרבן.

וצריך שתדע, כי בבעל חי נמצאו ג' דברים, והם: האיברים והחלבים מן החסד הם יוצאים, הדם מן הגבורה, והרוח מן התפארת. ועל כן יהיה הדם נזרק על המזבח, והאיברים והחלבים נאכלים עליו, והרוח היוצא מן הבהמה מתקשר בשניהם, ועולה ונקשר אל המקום שנקשר.

וכל הדברים האלה נראים ומתגלים למטה על פי מצות המלך, ונודע סודם בעליונים, בהיות ג' המדריגות האלה מתקשרים כאחד, ועולים להיות נכללים למקום שעולים.

ונמצא, חלק בקרבן כנגד הכהן, כנגד הלוי, וכנגד הישראל.

ותראה שכל הדברים של המקדש הם על הכלל, לא על הפרט, כי אחר כך מתחלקים הדברים מן הכלל אל הפרט.