Skip to content

משכני עליון | פרק ה'. סדר ההקרבה. בית החליפות.

משכני עליון | שחיטה וזריקה.

ועתה אפרש סדר הקרבם.

כי בתחלה נשחט הזבח, וזה כשר אפילו… [בזר]. ותדע, כי ענין השחיטה הוא להוציא את הדם, כי בהיותו לשמאל נתחזק יותר, וגם ממנו מתאחזים מ:שרי המשחית. ועל כן צריך להוציאו על ידי ה"סכין", והוא מאור קדוש ונורא יוצא מן הבינה. ונקרא שמו ל"ף י' ו"ד י' הוא מילוי שם הקדוש אהי"ה המתמלא ביודי"ן. מכוח המאור הזה יוצא הדם החזק, אשר איננו ראוי לבוא לפני המלך.

ועד כאן אינו [1]קדוש, אלא טהור. אחר כך נקח מן הדם מה שראוי לקחת, ונזרק על המזבח, והוא העולה מן החלק הזה.

 

בית החליפות.

ועתה אודיע לך סוד גדול ועצום למה נקראו ב' המקומות אשר זכרתי למעלה "בית החליפות". כי גונזים שם את הסכינים, ותראה חכמה גדולה.

דע, כי כל המקומות אשר תראה עוד לפנים, הנמצאים בתוך החצירות, או באשר הם, ולהם שימוש שונה, הוא כי שם האירו מאורות נותנים כח לפעול הפעולה ההיא.

ונמצא, שבכאן גונזים הסכינים, כי מכאן יקחו כוחם הסכינים האלה לפעול פעולתם כראוי. והענין הזה הוא, כי בהיות שער ההיכל לנשמות, לא קבלו משם המלאכים, ומן השער הגדול לא קבלו כלום. רק זה קבלו, ממה שיוצא מן הפשפשים שהם "בית החליפות", משם קבלו מעט וקבלו זה הכח להכין את קרבנם, לגרש כל טומאה, ולטהרו ולתקנו בכח הסכין הזה.

ואומר לך איך הם מקבלים זה הכח מכאן, כי כאן נמצאו שני שמות אהי"ה פשוטים שלא נתמלאו ביודי"ן כאמצעי, והמילוי שלהם נמשך למטה לעשות הסכינים האלה. ועל כן שם יגנזום לחברם עם השרש אשר שם, שהוא הפשוט, ושם מתגברים ומקבלים כוח ויכולת. וכשיהיו צריכים להם, ילכו ויקבלום משם, לעשות מעשיהם אל נכון. ושם יניחו בצד הא' המתוקנים, ובאחר – הצריכים תיקון לתקנם.

 

הרחבות.


[1] קדוש בחכמה, טהור בבינה.