Skip to content

משכני עליון | פרק ה'. פעולת הקרבן למלאכים ולנשמות.

משכני עליון | פעולת הקרבן למלאכים ולנשמות.

וצריך שתדע, כי ענין הקרבן אף על פי שהוא תיקון המלאכים, נצטוה לישראל, כי להם מסור התיקון של כל העולמות וכל המדריגות, שכולם בשבילם נבראו, ובתיקונם זוכים לפני המלך. ונמצא, שישראל מתקנים למטה את הקרבן, ובו נתקנים המלאכים, ואחר כך מקטירים את הקטורת, והם נתקנים בעצמם.

ובתחלה:

  • זורקים דם התמיד להתחיל מלמטה למעלה, והוא תיקון לחיצוניות העולמות והם עצמם נתקנים בזה, כי מצות המלך הם עושים.
  • ואחר כך מיד מקטירים הקטורת שהוא תיקון הפנימיות,
  • וחוזרים ומשלימים את הקרבן אשר בחוץ.

כי האמת הוא, שאי אפשר לעלות למדריגה העליונה עד שיתחיל בתחתונה, אך אין התחתונים יכולים גם כן להשתלם – רק בתיקון העליונים, והבן היטב.