Skip to content

משכני עליון | פרק ה'. שחיטה בצפון. בית המטבחיים.

משכני עליון | שחיטת קדשי קדשים בצפון.

ושחיטת קדשי הקדשים בצפון. כי כל עניני הקרבן בגבורה הם נמשכים, שהיא העולה ולא יורדת. וגם בזה נשבר כוח שרש הקצף והמשחית.

 

בית המטבחיים.

והנה ב"אולם השער" אשר לצפון, שם נמצא מקום מוכן לשחיטה. ואתה תזכור מה שהקדמתי לך, כי כל המקומות כפי קבלתם, כך יראו בהם פעולות שונות.

וד' מאורות יוצאים מזיו השכינה התחתונה ועומדים באולם – שנים למזרח ושנים למערב. ונתפשטו שם כמו ד' שולחנות. ותדע, כי כל הכנות הדברים מן המלכות הם באים. ואלה ד' המאורות הם ד' אותיות של אדנ"י.

וד' אחרים כהם ממש עומדים למעלה לכתפות השער, והם יוצאים מן השכינה עליונה.