Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. סדרי ההשפעה.

משכני עליון | התכללות תחתון בעליון וחזרתם למטה.

ועתה אשלים לך סדר העבודה היטב, ותראה בו סדר ההשפעה על נכון. כי כל התחתונים נכללים בעליונים מהם, על כן האופנים נכללים בחיות והחיות בשרפים.

ומקומם למעלה הוא החצר הזה, ועל כן כאן נמצא המזבח, כי מכאן עולים למקום שעולים. והנשמות עולות מבפנים, ונמצא השרש שלם בענפיו מבית ומחוץ. מי יוכל להגיד רוב השמחה המתחזקת באותה השעה, והאור המתרבה אל כל המדריגות.

והנה אז נעשה החיבור הקדוש והנורא, ומשם חוזר ויוצא השפע לנתן אל כל אשר היו בדורון העולה אל המלך:

 

סדר התחלקות השפע.

ומקום צאת השפע בראשונה הוא אל ההיכל, ומשם מקבלות הנשמות.

ותדע כי כל המקבלים – מן השערים הם מקבלים,

כי המקום לפנים הוא מקום אסיפת השפע, והשער הוא המקום שממנו הוא יוצא.

והחומה אשר למקום הלא היא הגבול לשפע, על כן ממנה ינתן שיעור גם אל השפע היוצא לכל אחד.

ועל כן נמצא, שלפי הגבול אשר בחומה כך יצא האור, כי הגבול ההוא יגבליהו תמיד:

והנה בהיות נכללות הנשמות זו בזו, תהינה כל הנשמות נכללות בי"ב שבטי י"ה שהם השרשים לכלם, והשבטים באבות, וכלם באברהם שהוא האב הראשון. והוא הכהן הגדול שנתן לו רשות ליכנס אל הדביר פעם אחת בשנה, וכנגדו ימשך מלמעלה החסד העליון.

  • והנה בשוב השפע לרדת, ינתן אל האבות ראשונה, ומהם לבניהם, עד סוף כל הפרטים.
  • בחצר הפנימית יצא האור הראוי לשרי הבריאה, ובפתחיה יקבלוהו.
  • ובחצר החיצונה יצא הראוי למלאכי היצירה.
  • ובהר הבית – הראוי לפקידי העשיה ולכל הבריות.