Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. היכל: ל"ג תאים סביב הבית.

משכני עליון | ל"ג תאים סביב הבית.

ואמנם, סביב ההיכל והדביר נמצאו כמו חדרים סביב סביב, והם חדרים עומדים זה על גבי זה גם כן, כי כן כל היוצא מן החיבור הקדוש… [לג'] יתפרש. ונמצאו מן החדרים האלה, ה' לדרום וה' לצפון וג' למערב.

ואלה סובבים חומת ההיכל, חוץ מה' אמות לסוף הדרום והצפון, שלא הגיעו שם אלה החדרים.

ואומר לך למה הם אלה החדרים, כי מלבד השפע שמקבלים הצבאות, השפע הזה לא יגיעם רק מן החצר הפנימית והלאה. ועוד יקחו חלק מאחר כתלי ההיכל במקומו. ועוד אפרש לך איך הם מקבלים אותו.

ונמצא, זה שפע יתר, כי אף על פי שהוא מבחוץ הנה הוא עליון, מה שאין כן שפע הפתחים, כי אף על פי שהיא מבפנים הנה הוא תחתון.