Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. המונח.

משכני עליון | המונח.

ורחוק בה' אמות של המונח יוצא אור ההיכל לימין ולשמאל. ושם במונח נמצא פתח החדר, ושאר החדרים פתוחים זה לזה, ומאותו הפתח נכנס אור ההיכל בחדרים.

ונמצאו החדרים שלוש ושלושים בשלוש עליות – י"א לעליה.

והענין, כי מחיבור ה-ו"ה המתחבר בתוך קודש הקדשים הם יוצאים, על כן היו כבר.

וצריך שתדע, כי כח החדרים האלה אינו הרבה ולא יצא רק מן הה"א שבפנים,

וגם מקום המונח שמשם מקבלים הוא ה' אמות,

אך ה' זאת עשתה להם גבולם סביב ה' אמות כותל, ובם לא האירה רק ב-ד' אותיות אשר לשמה אדנ"י. וה-וא"ו לא הראתה שם כחה רק מעט מזער במקום מוסד החדרים האלה. ומזה תדע כמה האור מתמעט בטרם הגיעו אל מקבליו אלה.