Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. תא הצפונית מזרחית פתוח להיכל ולפשפש.

משכני עליון | תא הצפונית מזרחית פתוח להיכל ולפשפש.

וצריך שתדע, כי הפשפשים… אשר לשער הגדול, הם הנותנים השפע אל החדרים דרך המונח. ועתה אודיעך בזה סודות גדולים.

החדר הראשון בצפון יש לו פתח נפתח בתוך ההיכל, ומן הפשפש נמצא הדרך לתא, ומן התא להיכל. ולמה היה כך? אלא שכיון… שבצאת השפע הוא צריך להתפשט לחדרים האלה, גם בתיקון העולה צריך שיהיה נכלל זה הענין, על כן נמצא הפתח הזה שבו עולה התיקון.

אבל שפע היורד לא משם הוא מקבלו, רק מן המונח, כמו שאמרתי למעלה.

וצריך שתדע, כי הפשפש הצפוני הזה הוא נפתח תמיד לבוא אל החדר, כי כאן נמצאים המים התחתונים שהם נקבות.

אך הפשפש הדרומי הוא סגור, כי שם המים העליונים – זכרים. ועל כן נאמר עליו "כי ה' אלהי ישראל בא בו". ולא יבוא בו רק הכהן הגדול שמקומו לדרום הוא.