Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. מידות החצר הפנימית.

משכני עליון | מידות חצר הפנימית.

ואשלים עתה עניני חצר הפנימית ואחר כך אפרש החצר החיצונה. הנה החצר הפנימית הזאת היא מאה אמה על מאה אמה, וכבר ידעת, כי כללות כל המדריגות הוא מאה.