Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. חצר הפנימית: המזבח.

משכני עליון | חצר הפנימית: המזבח.

וכאן נמצא המזבח כמו שאמרתי. ועתה אפרש לך מדותיו בסודות עמוקים מאד, כי הלא בו נמצא מקום לכל מי שצריך לעלות בו.

ושיעור גבהו עשר אמות.

וצריך שתדע, כי ג' מדריגות נמצאו במזבח הזה, המדריגה הראשונה למעלה גובהה ד' אמות. והשנית כמו כן ד'. והשלישית ב'.

וסוד הענין הוא, כי כאן נמצא מקום לכל היכלות הבריאה לפי עליתם כראוי.

ונמצאו ד' אמות הראשונות כנגד כתר חכמה ובינה שבהיכל קודש הקדשים, ורצון – העולה על כל האחרים.

וד' אחרים הם: חסד, גבורה, נצח והוד.

וב' האחרים הם יסוד ומלכות, המתחברים בהיכל לבנת הספיר.

 

 

Mizbech-ola