Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. מקום עמידת המזבח והכבש.

משכני עליון | מקום עמידת המזבח.

והנה מקום המזבח הזה אשר יהיה לעתיד, מכוון כנגד היכל וכתליו, כי כן כתוב "והמזבח לפני הבית".

והכבש שלו לדרום, ואומר לך מהו הכבש הזה. כי המזבח מן המלכות הוא, והכבש שאצלו מן היסוד, והוא לדרום לתקן המזבח עצמו בסוד הימין. ועל כי הכבש הזה לדרום.

נמצא שהמזבח נמשך אחר הדרום, והוא הסוד, "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים", כמו שפרשתי למעלה. כי לא היה המזבח כך – לבעבור יהיה באמצע, אלא כי מן הדרום הוא מתחיל, ומפני מדותיו הגיע עד סוף הכותל אשר להיכל לצפון.

ונמצא מדות לכבש כמדת המזבח ממש, כי זה כזה לא פחות ולא יותר. ושנים אחרים קטנים נמשכים ממנו אל הסובב והיסוד, שהם שתי המדריגות התחתונות.