Skip to content

משכני עליון | פרק ו. חצר החיצונה: גזוזטרא המקיף את החצר.

חזור לתוכן משכני עליון | חצר החיצונה: גזוזטרא המקיף את החצר.

בחצר הזה נראית רצפה גדולה מאד. תחלתה מגובה השערים, וסובבת החצר סביב, ובה נראו ל' לשכות. וכבר ידעת כי כל קרקע מן המלכות הוא. ובאלה הלשכות יבוא השפע ראשונה, ומהם ירד אל החצר למטה.

ואומר לך למה הם הלשכות האלה, כי הם לג' השרים הגדולים והנכבדים מאוד, שמועא"ל מטטרו"ן יהוא"ל, שרי כל הצבאות אשר ביצירה, ולהם נמצאו הלשכות, עשר לאחד. ולא שהם עולים שם, כי כבר שמעת, איך כל המקבל מן הפתח הוא מקבל. אלא ששם יורד השפע הראוי להם, ונתן להם אחרי כן, ומשם יורד השפע אחר כך לשאר החצר.