Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. הר הבית. מידותיו.

משכני עליון | הר הבית.

ועתה אפרש לך ההר הבית, והוא המקום שממנו מקבלים פקידי העשיה. ונמצא שיעור על חומתו המגבלת את כל האור אשר לפנים ת"ק קנים על ת"ק קנים.

וטעם לשיעור הזה, כי כל ההנהגה בהסכמה גדולה וביחוד עצום היא יוצאה. וכל המאורות מתחברים זה בזה, ואינם פונים איש לעברו, כי כולם פניהם למקום אחד, ורוחם כמו כן למקום אחד הוא הולך. והענין הזה ביארו יחזקאל במראותו, "אל אשר יהיה שמה הרוח" וגו'. ועל כן לא נעשה דבר מידי המלכות אשר לא צוה עליו המלך, והוא העץ החיים שמהלכו ת"ק שנה. על כן עמד השיעור היותר גדול – ת"ק, ולא הרחיב יותר, כי כאשר קבלה – כן תתן.

יתרון מדות הר הבית העתיד.

אך יתרון הבית הזה מן הראשון, כי הראשון היה ת"ק אמה, וזה ת"ק קנים, להיות השיעור בקנה המדה מפני גילוי הראשית הנעלם, אשר זכרתי לך בראשונה. ותראה, כי לא נמצאו לשכות או חדרים בהר הבית, כי אין ההשגחה כל כך פרטית על שאר הבריות, כמו על האדם.