Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. שערי הר הבית.

משכני עליון | שערי הר הבית.

ה' שערים נמצאו לחומה הזאת, שנים לדרום ואחד לכל שאר הרוחות. גובה השערים ורחבם ככל שאר שערי המקדש.

וצריך שתדע, כי החומה היא אדנ"י, וזה כבר פירשתי לך למעלה. ודלתות השער גם כן הם אותיות אדנ"י הפשוטות, הסוגרות את השער עצמו – א"י לימין ד"ן לשמאל. ולפנים מן החומה האור המאיר שם כלו נמשך בשם הוי"ה ב"ה, על כן כתוב זה השם הוא המאיר ויוצא מתוך השער.

ובהפתח כל שער מן השערים – אותיות ידועות בכל שער, בולטות ונוצצות עולות ויורדות. והאותיות האלה הם ראשים לראש השער ההוא. ועל כן בהאיר האותיות האלה יבואו הקרואים להם, ועמדו על פתח השער,שם יקבלו מה שיקבלו, ושבו למקומם. והאותיות חוזרות ונגנזות ולא נראו עוד, והסגר יסגר.

ובשערי החצירות, י"ג אותיות הם בולטות בשער, וי"ג הם באי השער. נמצאו, לג' שערים ל"ט מקבלים, והם כמנין "יוד הא ואו" שרש … מאורות פותחי השער.