Skip to content

משכני עליון | פרק ו'. ירושלים לדרומו של הר הבית.

משכני עליון | ירושלים לדרומו של הר הבית.

ועתה אפרש לך סוד גדול מאד, בענין ד' רוחות הנמצאים להר הבית הזה. כי הנה כתוב, "ועליו כמבנה עיר מנגב". ונמצא, שהעיר הוא בדרום והמקדש – בצפון, והסוד עמוק, והבן מאד. כי המלכות בקו הגבורה היא עומדת, והתפארת – רחמים, ושני הקצוות האלה הם הצריכים להתחבר לצורך ההנהגה, וזהו עיקר הזיווג והחיבור, הימין עם השמאל. על כן במקום החיבור הזה צריך…  כל אחד הימין והשמאל. כי כאשר יתחבר השמאל במקום ההוא עם הימין, אז יתמתק בו, ושאר כל מדריגותיו וענפיו נמתקו בימין הזה, ונמצאו ממוסכים ברחמים. על כן המקדש שהוא מקום החיבור הזה הוא לצפון, והעיר לדרום, כי אחרי התמתק זה הצפון בימין יצאה העיר כך, והבן מאד.

 

ד' רוחות הר הבית.

וצריך שתדע, כי ד' רוחות משמשות בהר הבית הזה, ואף על פי שהבית בצפון, הדרום מתחזק בו. על כן נמצא [עיקר] הבית הזה לדרום, ושני לו למזרח שהוא גם כן רחמים, שלישי לו מן הצפון כי שמאל הוא, ומעוטו מן המערב כי הוא שמקבל מן האחרים, והוא פחות מהם.

ואמנם הה' שערים כך הם, כי שני שערי דרום הם שערי הכתר והחכמה – נגד ה-יו"ד וקוצה. ושאר השערים, בבינה תפארת ומלכות – ה-ו"ה שבשם ב"ה.