Skip to content

משכני עליון | פרק ז'. סורג – התחדשות הנבראים.

עמודים נוספים בפרק זה
  1. משכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.
  2. משכני עליון | פרק ז'. סורג - התחדשות הנבראים.
  3. משכני עליון | פרק ז'. חיל, תיקון הנבדלים.

משכני עליון | סדר שני: סורג התחדשות הנבראים.

אחר כך האיר אור אחר מן הראש הנזכר, והגיע אל הג' אלפא ביתות, ואל תולדותיהם כולם. ומרוב הדר הגדול הזה חזרו כל התולדות, ושבו להיות נכללים בתוך שרשיהם, ונקשר הכל לפני ולפנים. ועל ידי כן לקחו כולם אור חדש גדול מאד, ועל ידו קבלו כח להתחדש הם בעצמם, וגם להוליד תולדות כיוצא בהם. רק לא יצאו התולדות אלא מחיבור האורות והרכבתם זה בזה.

ובהיות האורות האלה מחבקים זה את זה ונרכבים זה בזה, נראה בתוך המקום הזה כמו חומה אחת, שתהיה החומה ארוגה מעצים מעשה רשת, ונקרא המקום הזה המסובב מן החומה הזאת "סורג".

ונמצא, שבמקום הראשון, והוא החיצון הסובב את האחרים, נמצא השפע לקיום כל המינים, והוא האור הראשון שהאיר בראשונה אל הכ"ב אותיות כמו שזכרתי.

וזה הקיף הכל, כי הוא הכולל את כל הדברים, ובתוכו נמצאו המקומות האחרים.

וגובה החומה הזאת נמצא עשרה טפחים לבד, לא פחות ולא יותר. ואתה ידעת מהו טפח, ומה רומז שיעור העשרה, ונמצא שזה השיעור די לכל הבריות.