Skip to content

משכני עליון | פרק ז'. חיל, תיקון הנבדלים.

עמודים נוספים בפרק זה
  1. משכני עליון | פרק ז'. שלשה סדרים בנתינת השפע.
  2. משכני עליון | פרק ז'. סורג - התחדשות הנבראים.
  3. משכני עליון | פרק ז'. חיל, תיקון הנבדלים.

משכני עליון | סדר שלישי: חיל – תיקון הנבדלים.

אחר כך עוד האיר אור שלישי מן הראש הנזכר, והגיע אל האלפא ביתות. וזה האור חזר וקבץ את כל המאורות ואת כל האותיות כולם, וכלל אותם בקשר אחד. ונמצא, שכל זה הקשר שם נכבד ונורא מאד, הוא שם ההוי"ה ב"ה. ועל כן לקחו כוח כל הנמצאים ליתקן בסוד האדם, והוא סוד גדול ליודעי דרכי החכמה ויודעי תיקון העולם כאשר הוא.

ותדע, שהשם הזה שאמרתי הוא אד"ם – "יוד הא ואו הא".

ובצאת כל המעשים, יצאו מן הבינה, והיא אהי"ה, ונמלא זה השם באותיותיו "אלף הא יוד הא", וכך הוא נכנס בתוך ההוי"ה אשר זכרתי, באל"ף האמצעית שבו, ונמצא הכל – יהו"ה ואהי"ה, והכל נכלל באדם.

ולמקום שבו נתפשט זה האור שאמרתי, נמצאת חומה סביב, עשר אמות ונקרא "חיל", ו-יהו"ה ואהי"ה הם כמנין חי"ל. והרי נשלמו כל מדות הבית היטב.